A A A A A

Tito 2:1-15
1. To in Tito, nyaka iwach mana weche mowinjore gi puonj maradier.
2. Nyak inyis joma dongo mondo obed joma oritore, kendo ma ok ohero oyuma, kendo joma bidhore. Bende gibed joma nigi yie motegno, kendo man gi hera kod kinda.
3. Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,
4. mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,
5. kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.
6. Kamano e kaka onego jiw yawuowi bende mondo gibed joma oritore e yore duto.
7. In iwuon nyaka ibednigi ranyisi maber, kendo kipuonjo, to nyis ni in ng’at moriere, ma ok dwar oyuma.
8. To ka iwuoyo, to wach mana weche maradier ma ji ok nyal chayo ni ofuwo, mondo okuod wi jasigu, maonge gima rach mowacho kuomwa.
9. Nyis wasumbini mondo owinj ruodhigi e gik moko duto, kendo gitinigi maber ma ok gidwok wach.
10. Kik gikwel, to ginyis malong’o ni gin joma inyalo geno adier e weche duto, mondo gimi ji one kaka puonj mar Nyasaye Jawarwa ber e gik moko duto ma gitimo.
11. Nyaka watim kamano nikech ng’wono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore.
12. Ng’wonono puonjowa mondo wawe richo gi gombo mag piny, mi wabed joma oritore kendo makare, ka waluoro Nyasaye e pinyni,
13. kendo warito gueth ma wageno yudo, ma en fwenyruok mar duong’ maler mar Kristo Yesu, Nyasachwa maduong’ kendo Jawar.
14. En ema ne ochiwore owuon nikech wan, mondo oreswa e richo duto, kendo opuodhwa wabed joge moyiero, mondo watim timbe mabeyo.
15. Mago e gik ma nyaka ipuonj ji, kijiwogi kendo ikwerogi gi teko duto momiyi, to kik iyie mondo ng’ato o chai.