A A A A A

Hibrania 12:1-29
1. Emomiyo ka koro oganda mang’ongo mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting’ duto kod richo maduodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng’uech moseketwae.
2. Nyaka wachom wang’wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, a chakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wichkuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar komduong’ mar Nyasaye.
3. Parieuru Jal mane odhil gi sigu mager mane joricho nigo kode mondo un bende kik uol kendo chunyu kik a.
4. E lweny mukedoe gi richo, pok ukedoe nyaka jomoko kuomu otho.
5. Koso wiu osewil gi weche Muma ma Nyasaye jiwougi, kowuoyo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda, kik icha kum ma Ruoth Nyasaye kumigo, kata kik chunyi nyosre ka okweri,
6. nikech ng’ama Ruoth ohero ema okumo. Adier, yawuote duto moyiego ema ochwado.”
7. Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, nimar chandruoku nyiso ni Nyasaye okawou mana ka yawuote. Koso bende nitie wuowi moro ma wuon ok kum?
8. Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa.
9. To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro Wuonwa mar chuny dwami luor malich machal nadi mondo wayud ngima!
10. Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok joma ler, mana kaka en bende oler.
11. E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.
12. Emomiyo jing’uru bedeu mobengore kod chongeu monyosore.
13. Losuru yore muluwo ochikre tir, eka tiendeu malit ok nowil, to nochangi.
14. Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.
15. Ritreuru mondo une ni onge ng’ato kuomu molal, kendo oweyo ng’wono mar Nyasaye, bende kik sigu moro bed e kindu, manyalo kelo chandruok, mi keth ji mang’eny.
16. Ritreuru mondo kik ng’ato kuomu bed ng’ama terore kata ng’ama ok oluoro Nyasaye ka Esau, mane ong’iewo duong’ne mar nywol mana ni mondo ochiem dichiel kende!
17. Ung’eyo ni bang’e, kane odwaro mondo wuon mare oguedhe gi gueth ma wuowi makayo onego oyudi to ne okwere, nikech ne ok onyal yudo yo molokogo gima nosetimo, kata obedo ni ne odwaro yo ma dolokego gi pi wang’ kamano.
18. Un ok uchal gi jo-Israel machon. Ok uchung’ e nyim gima unyalo mulo, kaka ne gichung’ e nyim got Sinai, kama mach kaknie, gi mudho mandiwa kod ong’weng’o, gi kalausi mager,
19. gi koko mar tung’ maywak, kod dwol malich. Joma ne owinjo dwolno nokwayo ni mondo owegi kik gichak giwinje kendo.
20. Luoro nomakogi nikech chik mane omigi ni, kata mana le kogere e godno to nyaka go gi kite, mi tho.
21. Gima ne ginenono ne lich mokadho, omiyo Musa nowacho niya, “Luoro omaka, kendo atetni.”
22. Ooyo, un uchung’ e nyim got Sayun, dala mar Nyasaye mangima, ma en Jerusalem manie polo, kendo uchung’ e nyim malaika gana gi gana. Unie nyim chokruok ma galamoro mar nyithind Nyasaye.
23. En chokruok mar nyithind Nyasaye makayo, ma nyinggi ondiki e polo. Uchung’ e nyim Nyasaye ma Jang’ad Bura ni ji duto, kendo e nyim chuny joma beyo ma Nyasaye osemiyo odoko joma kare.
24. Usebiro ir Yesu, jagach mosekelo winjruok manyien, ma rembe mokir nyiso wach maber moloyo wach mane remb Habil onyiso.
25. Ritreuru mondo kik utamru winjo dwond Jal mawuoyo kodu. Joma notamore winjo dwond Musa kane Nyasaye omiyo owuoyo gi ji e piny, ne ok otony. Wan to dwatony nadi ka watamore winjo Jal mawuoyo kodwa gie polo?
26. Adier, dwonde noyiengo piny e ndalono, to koro osesingore niya, “Pod abiro yiengo piny nyadichiel kendo. To ok piny kende ema abiro yiengo, to koda ka polo bende abiro yiengo.”
27. To wach mawachoni, “Pod nyadichiel kende,” nyisowa ni ibiro golo gik mayiengni, tiende ni gik moko mosechue mondo gik ma ok yiengni ema odong’ osiki.
28. Emomiyo wagouru erokamano ni Nyasaye, nikech wanwang’o piny manyien ma ok nyal yiengni, walameuru kaka owinjore, ka wamiye duong’ kod luor,
29. nikech Nyasachwa en mach ma tieko gik mowang’o duto.