A A A A A

Hibrania 11:1-16
1. To yie en ang’o? Yie en bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno, nitie.
2. Yie mane kwerewa nigo nomiyo Nyasaye oyie kodgi.
3. Yie ema omiyo wang’eyo ni Wach Nyasaye ema nochueyo gik moko duto manie polo gi piny. Ne omiyo gik mantie owuok kuom gik maonge.
4. Yie ema nomiyo Habil otimo ni Nyasaye misango malong’o, moloyo misango mane Kain otimo. Kuom yie mare Nyasaye noyie kode ni en ng’at makare, nikech Nyasaye noyie gi gik mane ochiwo, kendo kuom yieneno pod owuoyo, kata obedo ni osetho.
5. Yie ema nomiyo okaw Enoka, oter e ngima, mak okadho e tho. Muma wacho niya, “Ne obedo maonge, nikech Nyasaye nosegole.” Wang’eyo ni yie mane en-go ema ne omiyo ogole, nimar Muma bende wacho ni, “Kane pok ogole ne en ng’at malong’o ni Nyasaye.”
6. To ng’at maonge gi yie ok nyal bet malong’o ni Nyasaye, nimar ng’ama dwaro biro ir Nyasaye nyaka yie ni Nyasaye nitie, kendo ni en gi mich momiyo joma dware.
7. Yie ema nomiyo Nowa owinjo siem mane Nyasaye osiemego kuom gik mabiro. Ne omako wach, omiyo nohondho yie mi oresogo joode. Kamano noketo ni piny bura, kendo en owuon yieneno nomiyo obedo e winjruok gi Nyasaye.
8. Yie ema nomiyo Ibrahim oyie luong mar Nyasaye, mi odhi e piny mane Nyasaye osingore ni nomiye, kendo noweyo pinygi ka okia kuma odhiye.
9. Yie ema nomiyo odak mana ka jadak e piny ma ok mare, kata obedo ni ne en piny mane Nyasaye osingore ni nomiye. Ne odak e hema, mana kaka Isaka kod Jakobo bende nodak. Gin bende Nyasaye nosesingorenigi kamano.
10. Ibrahim nodak e hema kamano, nikech nogeno yudo dala man gi mise motegno, mane Nyasaye ema ochano kendo ogero.
11. Yie ema nomiyo Sara owuon bende onwang’o teko mar mako ich, kata obedo ni ne en migumba, kendo ndalone mar nywol nosekadho kamano. Noyudo tekono nikech nokwano ni Jal mane osesingorene en jaadiera.
12. Kuom mano Ibrahim, mane chalo gi ng’ama osetho, noyudo nyikwayo mang’eny ka sulue manie polo, kendo mathoth ka kuoyo manie dhonam ma ok nyal kwan.
13. Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok ginwang’o gik mane Nyasaye osingorenigi ni nomigi, to ne ginenogi gi kuma bor, mi giyie ni gin gik mantie adier. Ne gihulo ratiro ni gin mana welo gi jowuoth e piny ka.
14. Ka ji wuoyo kamano, to mano nyiso malong’o ni gigeno yudo piny ma margi giwegi.
15. Ka dine pod giparo ber mar piny mane giaye, to dine giseyudo kinde mar dok kuno.
16. To koro ne gigombo piny maber moloyo, tiende ni piny polo. Mano emomiyo wi Nyasaye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseikonigi dala.