A A A A A

Hibrania 10:19-39
19. Emomiyo owetena, koro wanyalo donjo Kama Ler Moloyo gi chir, nikech Yesu osethonwa,
20. mi oyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon, mondo wakadh nanga mar rageng’ wadonj e nyim Nyasaye.
21. Kaka koro wan gi jadolo maduong’ e od Nyasaye,
22. wasuduru ir Nyasaye gi chuny maradier, kendo ka wan gi yie motegno, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi, kendo ka ringrewa olwoki gi pi maliw.
23. Wamakuru matek gik mwahulo ni wageno kuomgi, mak wamindni, nikech Nyasaye mane omiyowa singruokne en jaadiera.
24. Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.
25. Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.
26. Ka wasiko watimo richo mana mar ayiem, bang’ ng’eyo adiera, to onge misango moro mapod odong’ manyalo golo richowa.
27. Gima odong’ en mana kibaji, kwang’eyo ni wachomo bura, gi mirima mager ka mach, ma Nyasaye biro tiekogo joma otamore yie kuome.
28. Ja-Yahudi moro amora machayo Chik Musa to inego ma ok okechi, ka nitie joneno ariyo kata adek manyalo hulo ni otimo kamano.
29. To koro parieuru kum malit moloyo ma ng’at machayo Wuod Nyasaye onego yudi! Ng’at ma kamano osekawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo osejaro Roho mar ng’wono!
30. Wang’eyo Jal mane owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!” kendo mane owacho ni ni, “Ruoth nong’ad bura ni joge.”
31. En gima lich miwuoro, lwar e lwet Nyasaye mangima!
32. Parieuru gik mane otimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye orieny e chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda ka udhil.
33. Jomoko kuomu nodoko ka joma ourore e nyim ji, kiyanyogi kendo isandogi, to moko bende ne ok oringo oweyo joma ne itimonigi kamano.
34. Ne usandoru kaachiel gi joma ne otue e jela, bende ne uyie mondo oyak giu, kung’eyo ni un gi mwandu maber moloyo, kendo mosiko.
35. Emomiyo kik uwit geno ma un-go, nikech obiro kelo pok maduong’.
36. To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, mi uyud gima osesingore ni nomiu,
37. Kaka Muma wacho niya, “Pod odong’ mana kinde matin kende, eka jal monego bi nobi. Ok nodeki!
38. Yie ema nomi ng’ata makare bed mangima. To ka odok chien, to ok nabed mamor kode.”
39. Wan to ok wan kuom jogo madok chien kendo lal, to wan kuom jogo moyie, kendo ma Nyasaye biro reso.