A A A A A

Hibrania 6:1-20
1. Omiyo koro waweuru chakruok mar wach Kristo, to wadhiuru nyime gi puonj motegno. Ok onego wachak wapuonju weche mokwongogo, ka gima wachako waketo mise kendo, nikech ung’eyo ni nyaka ulokru uwe timbe materou e tho kendo uyie kuom Nyasaye.
2. Wasepuonjou weche mag lwok mopogore opogore, gi yweyo lwedo kuom ji, gi chir mar joma otho, kod kum mochwere.
3. To koro wameduru mana dhiyo nyime, kendo mano ema wabiro timo ka Nyasaye oyie.
4. Joma yande ler oserieny e chunygi, mi obilo mich mar polo, kendo opognigi Roho Maler,
5. kendo obilo Wach Nyasaye, mi oyudo ni mit, mi ong’eyo teko mar piny mabiro,
6. to bang’e odok chien, ok nyal dwoki mi chak lokre kendo, nimar gin giwegi giguro Wuod Nyasaye e msalaba, kendo gimiyo ichaye ratiro.
7. Nyasaye guedho lowo mamwonyo pi koth ma chuene pile, kendo manyago cham makonyo joma pure.
8. To ka lowono nyago mana kudho kod buya, to ikwane ni oonge ohala. Nyasaye chiegni kuong’e, kendo mach nowang’e mi tieke!
9. To jowadwa, kata ka wawuoyo kodu kama, to wageno ni ubiro yudo gik mabeyo ma warruok kelo.
10. Nyasaye en jaadiera, kendo wiye ok nyal wil gi tichu kod hera ma usenyiso ni uherego, ka ukonyo joge, kaka usebedo kutimo kendo pod utimo,
11. to wagombo ahinya mondo ng’ato ka ng’ato otim kinda nyaka giko, mondo uyud chutho gima ugeno.
12. Kik utim samuoyo, to beduru joma luwo ranyisi mar jogo mayudo gik ma Nyasaye nosingore ni nomigi nikech giyie kendo gitimo kinda.
13. Kane Nyasaye osingore ni Ibrahim, to nokuong’ore gi nyinge owuon, nikech onge ng’ama duong moloye ma dine okuong’ore gi nyinge.
14. Nowacho niya, “Anaguedhi adier, mi ami nyikwayi bed mang’eny.”
15. Kuom mano, bang’ timo kinda, Ibrahim noyudo gima ne Nyasaye osesingorene.
16. Pile ji kuong’ore gi nying ng’ama duong’ moloyogi gi duong’, kendo kuong’ruok ema itiekogo weche duto manie kind ji, mondo kiawa moro obed maonge.
17. Mano emomiyo Nyasaye ne oguro singruokne kokonyore gi kuong’ruok, nikech ne odwaro ni mondo jogo mane onego oyud gik mane osingorenigi ong’e malong’o ni gima ochano timo ok nyal lokore.
18. Kuom mano, Nyasaye nokonyore gi gik moko ariyo ma ok nyal lokore, kendo ma ok onyal wachoe miriambo, tiende ni singruok gi kuong’ruok. To wan, joma osetony, koro wayudo jip motegno ka wamakogo geno manie nyimwa.
19. Genoni ema wan go. Ochalo gi loch mogur, motue chunywa kuome. Ok ong’ingni, to omoko matek ta. Okadho nanga mar rageng’, mi odonjo kama Ler Moloyo.
20. Kanyo ema Yesu nodonjoe nikech wan kotelonwa, kendo nodoko jadolo maduong’ nyaka chieng’ e kit tich dolo mar Melkizedek.