A A A A A

Filipi 4:1-23
1. Emomiyo owetena ma ahero, chung’uru motegno kuom Kristo. Siso oloya kodu ahinya, jowadwa. Un ema umiya mor, kendo un e osimbona, manyiso ni aselocho.
2. Akwayo Yuodia gi Suntuke mondo jowinjre kuom Ruoth.
3. To in owadwa maradier, bende akwayi mondo ikony mon-go, nikech gisetiyo koda matek kuom lando Injili, ka wan gi Klement kod jotich wetewa mamoko duto, ma nyingi ondiki e kitap ngima.
4. Beduru mamor pile kuom Ruoth kendo amedo wacho ni, beduru mamor.
5. Muolo maru mondo onenre ni ji duto. Ruoth chiegni,
6. omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.
7. Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.
8. To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka: weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong’o, kod weche mang’won.
9. Timuru gik moko duto mane apuonjou, kendo uyudo kuoma, bende ma usewinjo ka awacho kata ka atimo. Eka Nyasach kue nobed kodu.
10. Mano kaka an gi mor maduong’ kuom Ruoth, nikech uchako upara kendo, bang’ ndalo mang’eny ahinya! Ang’eyo ni ne ok uweyo para, to thuolo mar timo gimoro ema ne otamou.
11. Ok awach kamano nikech achando gimoro, nimar asepuonjora ni gik ma an-go oroma maber.
12. Aseng’eyo dak kachando gimoro, kata ka an gi gik mathoth. Asepuonjora wach moro mopondo, omiyo kamoro amora ma antie, e kinde moro amora, to anyalo bedo modhil, kata ka ayieng’, kata ka adenyo, kata ka an gi gik mathoth, kata ka an gi manok.
13. Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.
14. To kata kamano, nutimo maber ahinya kane ukonya e chandruokna.
15. Un jo-Filipi, ung’eyo maber ni e ndalo mane akwongo landoe Injili, kane aa piny Makedonia, onge kanyakla mar jo-Kristo kata achiel mane okonya gi chiwo mar pesa, mak mana un.
16. Kata kane an Thesalonika, to ne ukowona pesa, ok mana dichiel kende, to ndalo mogwarore, mondo akonyrago.
17. To kik upar ni mich ema adwaro. Ooyo, gima adwaro en mana ni mondo Nyasaye omednu ohala.
18. Koro andikonu risit! Eri, an gi gik moko duto ma adwaro, kendo mokadho kanyo, ka koro Epafrodito osekelona chiwo mane uorona. Chiwouno en misango madum tik mang’ue mamit, ma Nyasaye oyiego, kendo long’one.
19. Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.
20. Duong’ obed ni Nyasachwa kendo Wuonwa nyaka chieng’. Amin.
21. Mosuru jo-Nyasaye duto man kuom Kristo Yesu. Owete ma wan-go ka omosou.
22. Jo-Nyasaye duto omosou, to moloyo jogo ma jood Kaisar.
23. Ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kod chunyu.