A A A A A

Filipi 1:1-30
1. Wan Paulo gi Timotheo ma wasumb Kristo Yesu, wandikonu un jo Nyasaye duto man Filipi man kuom Kristo Yesu, kaachiel gi jodongu kod jokonygi.
2. Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.
3. Pile ka aparou to agoyo erokamano ni Nyasacha,
4. kendo pile ka alemonu to alemo gi mor,
5. nikech kony ma usekonyago e tich lando Injili, chakre chieng’ mokwongo nyaka chil kawuono.
6. Ang’eyo malong’o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng’ ma Yesu Kristo obiroe.
7. En kare mondo apar kamano kuomu uduto, nikech aherou ahinya, kendo nikech uduto uriworu koda e ng’wono ma Nyasaye osemiya mar bedo e tuech, kendo mar temo siro adiera mar Injili kendo jiwo.
8. Nyasaye ong’eyo ni awacho adier ni hera matut ma aherougo oa mana kuom Yesu Kristo owuon.
9. Alemo ni mondo herau omedre mathoth ahinya kuom rieko gi ng’eyo duto,
10. mondo ubed gi rieko mar yiero mana gima kare kende. Kamano unubed maler kendo maonge bura chieng ma Kristo obiroe,
11. ka ngimau ogundho gi timbe mabeyo duto ma Yesu Kristo kende ema nyalo chiwo mondo Nyasaye oyud duong’ gi pak.
12. Owetena, adwaro mondo ung’e ni gik ma osetimorena osemiyo Injili omedo landore
13. nimar askeche ruoth duto, kod jomoko man kaeri, ong’eyo ratiro ni an e tuech nikech an jatich Kristo.
14. Bende bedona e tuech kamano osemiyo owete mang’eny omedo bedo gi yie motegno kuom Ruoth, omiyo koro gilando wach gi chir, maonge luoro.
15. Ang’eyo ni jomoko lando wach Kristo ka nigi ichlit kod miero. Jomoko to lande ka chunygi ler adier.
16. Joma chunygi lergo timo kamano nikech gihera kendo ging’eyo ni Nyasaye osemiya tich mar kedo ni Injili.
17. Ji moko to lando wach Kristo ka parogi ok ler, kendo gidwaro mana ni mondo gin giwegi ema giyud duong’. Giparo ni ka gitimo kamano to gibiro medona chandruok e tuech.
18. To onge wach! Amor, nimar wach Kristo ilando e yore duto, bed ni en yor wuondruok kata yor adiera, kedo abiro medo bedo mamor,
19. nikech ang’eyo ibiro resa nikech ulemona, kendo nikech Nyasaye osemiya Roho mar Yesu Kristo mondo okonya.
20. Kamano ageno ahinya ni ok anatim gimoro ma dikuod wiya e yo moro amora, to koro abiro wuoyo gi chir, kaka asetimo kinde duto, mondo gik moko duto ma atimo omi Kristo duong’, kata angima kata atho.
21. An ka angima, to ngimana en Kristo, to ka atho, to tho kelona ohala.
22. To ka bet mangima e ringruok nyalo miyo ati tich moro maber, to kara ok ang’eyo gima dayier,
23. nikech gik moko ariyogo beyona duto. To agombo ahinya ni aa, mondo adhi abed gi Kristo, nikech mano ema dibedna maber moloyo.
24. To ka amedo bedo mangima e ringruok, to mano dikonyu moloyo.
25. Aonge gi kiawa kuom mano, omiyo ang’eyo ni anabed mangima, kendo nasik kodu, mondo akonyu udongi kendo ubed mamor kuom yie.
26. Kamano, ka achako abedo kodu kendo, to unumed bedo mamor koda kaka owadu kuom Kristo Yesu.
27. To koro nyaka une ni ngimau mapile obedo mowinjore gi Wach Maber mar Kristo. Kata ka abiro nenou, kata ka ok abiro, to adwaro winjo ni uchung’ motegno gi chuny achiel, mondo uked ni adiera mar Wach Maber.
28. Kik uluor wasiku, to pile beduru gi chir, nikech mano biro nyisogi ni gin ginilal, to un noresu, nikech Nyasaye owuon ema biro nyisogi kamano!
29. Nyasaye onyisou ni oherou, ok mana nikech osemiyo uyie kuom Kristo kende, to nikech osemiyo uneno masira bende nikech en.
30. Lweny mukedoni en mana lweny achiel mane uneno ka akedo chon, kendo mapod uwinjo ni akedo.