A A A A A

Efeso 6:1-24
1. Un nyithindo, winjuru wach jonywolu, nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth.
2. Chik mokwongo man gi singruok kuom Chik Apar e ma: “Luor wuoru gi meru,
3. eka mondo ine maber, kendo idag aming’a e piny.”
4. Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.
5. Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu mae pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo.
6. Kik utim kamano mana ni ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto, kaka wasumbini mag Kristo.
7. Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji,
8. nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.
9. Un ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubwoggi, nikech ung’eyo ni un kaachiel kodgi, un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang’ ng’ato.
10. To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.
11. Manreuru gi gilweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan,
12. nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.
13. Omiyo, manreuru gi gilweny mag Nyasaye sani, mondo usir wasigu chieng’ ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo, to nonwang’ kapod uchung’ motegno.
14. Kuom mano, nyonuru piny motegno, kutueyo adiera ka okanda e nungou, kendo kurwako tim makare ka gilweny mag akor,
15. kendo rwakuru ikruok mar lando Wach Maber mar kue ka wuocheu.
16. Ting’uru yie ka okumba kinde duto, mondo uneggo aserni makakni ka mach mag Ng’ama Rach.
17. Rwakuru warruok ka ogut lweny, kendo makuru wach Nyasaye ka ligangla ma Roho miyou.
18. Keturu chunyu pile kuom lemo, kukwayo Nyasaye mondo okonyu, kulemo kuom Roho kinde duto. Ritreuru kuom wachni odiechieng’ gotieno, kendo timuru kinda kukwayo ni jo-Nyasaye duto.
19. An bende lemnauru mondo ka awuoyo, to Nyasaye omiya wach ma onego awachi, mondo awuo gi chir, ka ahulo Wach Maber mosebedo wach mopondo,
20. ma an jaotene, kata an ng’at ma otue kamano. Adier, lemnauru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore awuo.
21. Ang’eyo ni udwaro ng’eyo kaka abet. Ero, owadwa Tukiko, ma jatich modimbore kuom Ruoth, biro nyisou weche duto man kuoma.
22. Mano ema omiyo aore iru, mondo onyisu kaka wan duto wabet, kendo mondo oduog chunyu.
23. Kue gi hera kod yie moa kuom Nyasaye Wuoro gi Ruoth Yesu Kristo, obed kod owete duto.
24. Ng’wono obed kod ji duto mohero Ruodhwa Yesu Kristo gi hera ma ok rum.