A A A A A

2 Timotheo 4:1-22
1. E nyim Nyasaye kendo e nyim Kristo Yesu, mabiro ng’ado bura ni joma ngima gi joma otho, aparo ni Kristo biro duogo mondo olochi. Omiyo amiyi chik ni,
2. land Wach Nyasaye, kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata ka piny ber kata rach. Kwer weche duto ma ok ni kare. Kendo rie weche maricho, kijiwo ji kendo ipuonjo gi kinda duto.
3. Ndalo biro ma ji ok noyie puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi.
4. Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono.
5. In to, bed modhil kinde duto. Nyaka iyie yudo masira kitiyo tich mar lando Wach Maber, kendo chop tich duto ma omiyi.
6. An to, ngimana chalo gi misango miolo piny e kendo-mar-misango, kendo kinde ma aago e pinyni chiegni,
7. Asekedo lweny maber, kendo asetieko ng’weya, bende aserito yie marwa.
8. Koro gima okanna en mana osimbo mimiyo joma kare, ma Ruoth ma jang’ad bura makare biro miya chieng’ birone. To ok an kenda ema nomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto morito birone gi chunygi duto.
9. Tem matek mondo ibi ira piyo,
10. nimar Dema oseringo oweya, nikech ohero pinyni, kendo osedhi Thesalonika. Kreske to osedhi e piny Galatia kendo Tito osedhi e piny Dalmatia.
11. Luka kende ema wadong’go ka. Ka ibiro, to kaw Mariko ubigo, nikech okonya maber.
12. Tukiko to aseoro Efeso.
13. E kinde akinda ma ibiroe to kelna law mane aweyo Karpo e dala mar Troa, kendo ikelna kitepena, to moloyo mago molos gi pien.
14. Aleksander ma jatheth mula notimona marach ahinya, Ruoth chieng’ nochule kuom gik mane otimona.
15. In bende tang’ne, nikech nokedo matek gi weche duto mane awacho.
16. E kinde mokwongo mane achung’ie e bura mondo awach wachna, onge ng’ato mane ochwaka, to ji duto noringo oweya. To Nyasaye mondo ong’wonnigi.
17. Ruoth ne ochung’ buta momiya teko mondo aland Wach Maber chuth, mondo ji duto ma ok jo-Yahudi owinj Wach Maber. Kamano ne oresa e dho sibuor.
18. Bende ang’eyo ni Ruoth pod biro resa kuom gimoro amora madwaro hinya, mi ochopa maber e polo kuma olochoe. Duong’ obedne nyaka chieng’. Amin.
19. Mosna Priska gi Akula, kod jood Onesiforo.
20. Erasto ne odong’ Korintho. Trofimo to naweyo ka tuo e dala mar Mileto.
21. Tem matek mondo ibi ira kapok ndalo koyo ochakore. Yubulo gi Pude gi Lino kod Klaudia, kaachiel gi owete mamoko duto, jomosi.
22. Ruoth obed gi chunyi. Ng’wono obed kodu.