A A A A A

Efeso 5:1-16
1. Kaka un nyithind Nyasaye mohero, nyaka utem mondo ubed machal kode.
2. Beduru gi hera, mana kaka Kristo noherowa, mi ochiwonwa ngimane obedo misango madum tik mamit ni Nyasaye.
3. Terruok gi tim ma ok ler moro amora, kata gombo, kik bedi e kindu, kendo kata mana wacho kik wachi nimar mano ok owinjore gi jo-Nyasaye,
4. kendo tim ma kuodo wich, kata twak mofuwo, kata oyuma, bende ok owinjore. To moloyo onego ugo mana erokamano ni Nyasaye,
5. nikech ung’eyo ni ng’ama terore kata ma ok ler, kata ma jagombo, ma en ng’ama lamo nyiseche manono, ok noyud gueth mar Loch Kristo gi Nyasaye.
6. Kik uwe ng’ato wuondu gi weche manono, nikech gik ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma tamore winjo wachne.
7. Kuom mano, kik urip gi joma kamago ngang’.
8. Chon ne un jomudho, to koro, kaka usedoko jo-Ruoth, un joler. Omiyo nyaka uwuoth ka joma nie ler,
9. nimar ler ema kelo ber gi timbe makare kod adiera duto.
10. Temuru mondo ung’e gik malong’o ni Ruoth.
11. Beduru mabor gi joma timo timbe mag mudho maonge ohala. To moloyo umi kit timbegi ong’ere ratiro.
12. En wichkuot kata mana wacho gik ma gitimo ling’ling’.
13. To ka gik moko duto ogol e lela, to kitgi madiera nenore,
14. nikech gima kite onenore malong’o e lela, lokore ler. Mano emomiyo iwero niya, “In ma inindo, chiew! Chier, ia kuom joma otho, mondo Kristo orieny kuomi.”
15. Emomiyo tang’uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek.
16. Kik uketh kinde ma un-go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo.