A A A A A

Efeso 4:1-32
1. Emomiyo, an ng’at motue nikech Ruoth, akwayou ni mondo uwuoth mowinjore gi luong mane Nyasaye oluongougo.
2. Pile kik ubed joma sungore, to beduru mamuol, kendo horeuru mos, bende nyisuru hera ma uherorugo kuom weyo ni joweteu kethogi.
3. Temuru kaka unyalo mondo urit winjruok ma Roho osemiyou, kuom kue moriwou kaachiel.
4. Nitie ringruok achiel gi Roho achiel, mana kaka nitie geno achiel ma Nyasaye oseluongoue.
5. Nitie Ruoth achiel, gi yie achiel, kod batiso achiel.
6. Nyasaye bende en achiel, ma Wuon ji duto. En ema oloyo gik moko duto, kendo otiyo kuom gik moko duto, bende en ei gik moko duto.
7. To kata kamano, ng’ato ka ng’ato kuomwa osemi mich mar ng’wono mowinjorego, kaka Kristo nosechano.
8. Mano emomiyo Muma wacho niya, “Kane oidho malo, nodhi kotelo ni joma omako e lweny, kendo nopogo ni ji mich.”
9. Koro ere tiend wach ma wacho ni, “noidho malo”? Tiende en mana ni, kapok oidho, to noselor bende kuonde man mwalo e bwo piny.
10. Kuom mano, Jal mane olor mwalo ema bende noidho malo kuma bor moyombo polo duto, mondo opong’ kuonde duto e piny kendo e polo.
11. En ema nopogo mich ni ji, koyiero ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland Wach Maber, to moko jotend jo-Kristo, to moko jopuonj.
12. Ne otimo kamano mondo omi jo-Nyasaye duto obed joma ong’eyo tich konyo ji, kendo tich gero ringre Kristo,
13. nyaka chop wan duto wabed e achiel ma wayudo nikech wayie kuom Wuod Nyasaye, kendo wang’eye. Eka wanabed joma otegno chutho, kendo wanachop e rang’iny mogik mar Kristo.
14. Koro ok wanachak wabed ka nyithindo mayomyom, ma yamo mar puonj moro amora uko, kendo tago, ka ji maricho wuondowa gi riekogi ma gidwaro witowago.
15. Ooyo, wanabed joadiera, kwawuotho e hera, mondo wadogi e weche duto kuom Kristo. En e wich,
16. kendo ringruok duto ochomore kuome, komakore gi leche duto ma en-go. En ema omiyo fuoni ka fuoni tiyo tichne. Kuom mano ringruok dongo kendo gerore kuom hera.
17. Awachonu ka aramo e nying Ruoth, ni kik uwuoth kaka joma ok ong’eyo Nyasaye, ma parogi ni nono.
18. Chunygi nie mudho, kendo gionge gi ngima ma Nyasaye chiwo, nikech gin joma kia, kendo tokgi tek ta.
19. Parogi mar pogo ber gi rach osetho, omiyo giwere mana ni anjawo, ka gitimo timbe duto ma ok ler gi chunygi duto.
20. To mano ok e kaka ne opuonju Wach Kristo!
21. Chutho ne uwinjo jo-puonjre mage, ne opuonju adiera man kuome.
22. Omiyo nyaka uwe kit ngimau machon, kendo ulony dhano machon mochomo tho nikech gombo ma ok ni kare.
23. Nyaka ulos chunyu gi parou odok manyien,
24. bende nyaka urwakru gi dhano manyien, ma olos e kido machal gi mar Nyasaye, kendo maler chutho mowinjore gi adiera.
25. Emomiyo koro weuru miriambo! Ng’ato ka ng’ato mondo owach ni wadgi mana adiera, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel.
26. Ka mirima omako ng’ato kuomu, to kik owe mirima tere e richo, kendo kik owe chieng’ podhi ka pod en gi mirima.
27. Kik umi Satan thuolo ma kamano.
28. Ng’ama yande kwalo nyaka we kuelo, mondo ochak tich matek kendo modimbore gi lwete owuon, oyud gima dokonygo wadgi moro modhier.
29. Ka uwuoyo to wach moro marach kik wuog e dhou, to wachuru mana weche mabeyo kendo makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok.
30. Kik umi Roho Maler mar Nyasaye chuny lit, nikech Roho e kido ma Nyasaye oketonu, kaka ranyisi ni noresu chieng’ resruok.
31. Kuom mano, weuru kecho, gi mirima, gi ichwang’, gi dhaw, gi ayany, kod himruok duto.
32. To beduru mang’won, ka ng’ato ka ng’ato kecho wadgi, kendo weyone richone, mana kaka Nyasaye oseweyonu kuom Kristo.