A A A A A

1 Thesalonika 3:1-13
1. Emomiyo, kane ok wanyal bet mos, ne waparo ni ber mondo owewa wadong’ kendwa Athens,
2. to waornu owadwa Timotheo ma watiyogo tich Nyasaye mar lando Wach Maber mar Kristo, mondo obi ojiwu ubed gi yie motegno,
3. mondo kik ng’ato kuomu dog chien nikech masiche muneno. Un uwegi ung’eyo ni wan jo-Kristo nyaka wane sandruok ma kamago,
4. nikech kane wan kodu ne wawachonu chon ni nyaka sandwa, kendo koro uneno ka mano ema osetimore.
5. Mano emomiyo, kane ok wanyal medo bet mos, to naoro Timotheo mondo awinj kaka yieu chal, nikech ne aluor ni dipo ka Satan osetemou, mi tichwa obedo kayiem nono.
6. To Timotheo koro oseduogo koa iru, kendo okelonwa wach ni udhi nyime maber, kendo yieu gi herau pod otegno, bende osewachonwa ni uparowa gi hera mang’won ndalo duto, kendo ni ugombo nenowa kaka wan bende wagombo nenou.
7. Kuom mano, owetewa, kata obedo ni wachandore e masiche mang’eny, to yie ma un-go no osehoyo chunywa,
8. nikech ka uchung’ matek kuom Ruoth, to kara koro wangima maber.
9. Erokamano maduong’ marom nadi ma dwago ni Nyasaye nikech un, kuom mor duto mumiyo wamorgo e nyim Nyasachwa!
10. Walemo matek ahinya odiechieng’ gotieno ni mondo waneu wang’ gi wang’ kendo wakelnu gimoro amora ma yieu oremo.
11. Nyasachwa kendo Wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo mondo otelnwa wabi iru.
12. To un, Ruoth mondo omi uherru, kendo uher ji duto gi hera mogundho mana kaka wan bende waherou.
13. Ruoth mondo oteg chunyu ubed joma onge bura, ka ubedo maler e nyim Nyasaye Wuonwa, chieng’ ma Ruodhwa Yesu biroe kod joge duto.