A A A A A

Kolosai 4:1-18
1. Un ruodhi, timuru ni wasumbu maber kendo mowinjore, kung’eyo ni un gi Ruoth e polo.
2. Timuru kinda kuom lemo, kendo kulemo kamano, to parou obed moyawore, kendo ugo ni Nyasaye erokamano.
3. To wan bende lemnwauru kukwayo Nyasaye mondo oyawnwa dhoot, waland wachne, ma en wach mopondo man kuom Kristo, momiyo anie tuech.
4. Lemnauru mondo ahul wachno maler kaka owinjore.
5. Ng’euru kaka utiyo gi rieko gi joma ok oyie kuom Kristo, ma ok uketho kinde ma un go kata matin.
6. Wecheu onego bed mang’won pile kendo man gi ndhadhu, kendo nyaka ung’e kaka udwoko ng’ato ka ng’ato.
7. Owadwa Tukiko, ma jatich maradier, kendo ma misumba wadwa kuom tich Ruoth, biro nyisou weche duto ma kuoma.
8. Mano emomiyo aore iru mondo oduog chunyu, konyisou kaka waduto wabet.
9. Aore gi Onesimo, owadwa maradier kendo mwahero, ma jathuru. Gibiro nyisou gik moko duto matimore ka.
10. Aristarko man koda e tuech omosou. Mariko ma owadgi Barnaba bende omosou. (Usewinjo wachne, kapo ni obiro iru, to mondo urwake maber.)
11. Joshua ma bende iluongo ni Justo, bende ooronu mos. Ji adekgo e jo-Yahudi kende moyie kuom Kristo, ma atiyogo ni Loch Nyasaye, kendo gisekonya ahinya.
12. Epafra ma bende jathuru, kendo ma misumba Yesu Kristo, bende ooronu mos. Pile olemonu matek, kokwayo Nyasaye mondo omi uchung’ motegno ka jo-Kristo maradier, kuketo chunyu kuom timo gik moko duto ma Nyasaye dwaro.
13. Anyalo wachonu adier kaka otiyonu matek, kendo ni jo-Laodikia kod jo-Hieropoli.
14. Luka ma jathiethwa mwahero, kod Dema, jomosou.
15. Mosnwauru owete man Laodikia, kendo mosnwauru Numfa kod kanyakla mar jo-Kristo malemo e ode.
16. To kusesomo baruani, to nyaka une ni usome bende ni kanyakla mar jo-Kristo man Laodikia. To un bende nyaka usom barupa mane andiko ni jo-Laodikia, ma gibiro oronu.
17. Nyisuru Arkipo ni mondo one ni otieko gima ne omiye mondo otim, nikech en tich Ruoth.
18. An Paulo andiko mosni gi lweta awuon niya, “Amosou to paruru nyororo motueyago. Ng’wono mar Nyasaye obed kodu.”