A A A A A

Kolosai 2:1-23
1. Adwaro ni mondo ung’e kaka akedonu matek, kendo ni jo-Laodikia, kaachiel gi ji duto mapok anena wang’ gi wang’.
2. Atimo kamano mondo gibed gi chuny motegno ka giriwore kuom hera mondo giyud mwandu mar chuny ma ng’ato yudo ka en gi ng’eyo maradier. Kamano gining’e wach mopondo mar Nyasaye, ma en Kristo owuon.
3. En ema mwandu duto mag rieko kod ng’eyo opand kuome.
4. Awachonu kamano mondo kik uwe ng’ato wuondu gi weche mamit maywayo ji.
5. Kata obedo ni ok an kodu gi ringra, to an kodu gi chunya, kendo amor ahinya kaneno kaka uritoru maber, kendo kaka un gi yie motegno kuom Kristo.
6. Kaka userwako Kristo ka ruoth, kamano bende e kaka onego udag kuome.
7. Beduru kumoko kuome, kendo kugeroru kuome, kendo kumedo bedo gi yie motegno, mana kaka ne opuonju, kendo gouru erokamano mogundho.
8. To tang’uru mondo kik uwe ng’ato mak parou gi rieko kod wuond manono, mawuok kuom puonj dhano kod timbe machon mag piny, to ok kuom Kristo.
9. Nyasaye mangima gi kite duto odak kuom Kristo, tiende ni e ringre Kristo,
10. omiyo ka un kuom Kristo, to un gi gik moko duto te, nikech en e jatelo moloyo jotelo duto, kendo oloyo teko duto.
11. Kane uyie kuom Kristo to noteru nyangu, to ok nyangu mar ringruok, to nyangu mar Kristo, ma en lonyo kit dhano machon matimo richo,
12. nikech kane obatisu, to gik moko ariyo notimore: ne oyiku e liel gi Kristo, kendo ne ochieru bende gi Kristo, nikech uyie kuom teko mar Nyasaye mane ochiero Kristo oa kuom joma otho.
13. Kata obedo ni chon ne un joma otho gi chunyu nikech richou, kendo nikech ne un joma ok jo-Yahudi, tiende ni joma ok ter nyangu, to Nyasaye koro osemiyo udoko mangima kaachiel gi Kristo. Adier, noweyonwa richowa duto!
14. Norucho wach mane ondiki motueyowa ni nyaka wamak Chik. Wachno nodonjonwa kuom kethowa duto to ne ogole oko chuth, kogurogo e msalaba.
15. To bende e msalabano ema ne Kristo omayoe joloch kod joteko teko duto mane gin go, kendo koselocho to nomiyogi wichkuot, kosembogi e lela ka wasumbe mondo ji onegi.
16. Kuom mano, kik uwe ng’ato ketnu chik kuom gik ma uchamo kata gik mumadho, kata kuom wach sawo moro, kata kuom rito ndalo mag due mopor kata Sabato.
17. Gigo duto gin mana tipo mar gik mabiro, to adiera wuon en Kristo.
18. Nitie joma keto chunygi kuom sando ringregi kod lamo malaika, kendo moramo kuom gik ma gineno e fweny, kendo ting’ore malo kayiem nono kuom parogi mag dhano. Kik uwe joma kamago mau poku.
19. Giseweyo bedo kuom Kristo ma en Wich. Kuom Kristo, ringruok duto yudoe gik modwaro, kendo fuoni gi leche omake kaachiel, omiyo odongo kaka Nyasaye dwaro ni mondo odongi.
20. Ne utho gi Kristo, mi ogonyu kuom timbe machon mag piny. To koro ere gima omiyo uwuotho ka jopiny? Ang’o momiyo umako chike mawacho ni,
21. “Kik imak gini,” kata ni, “Kik imul gini”?
22. To gigi duto gin mana gik makethore kosetigo, kendo wechego duto gin mana chik kod puonj mag dhano.
23. Adier, ginenore ka weche man gi rieko, nikech giwuoyo kuom timo kinda e lemo, kod dembruok, to ok ginyal konyo ng’ato geng’o gombo mag ringruok.