A A A A A

Kolosai 1:1-29
1. An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom dwaro mar Nyasaye, ema andiko baruani kaachiel gi owadwa Timotheo.
2. Wandikonu un jo-Nyasaye man Kolosai, ma un owetewa maradier kuom Kristo. Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa obed kodu.
3. Ndalo duto kwalemonu, to wagoyo erokamano ni Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo,
4. nikech wasewinjo yie ma un-go kuom Yesu Kristo, kod hera muherogo jo-Nyasaye duto.
5. Kane wach maradier, ma en Wach Maber obironu mokwongo, ne uwinjo wach geno ma okelo. Kuom mano, yieu kod herau owuok kuom gima ugeno ma okannu maber e polo.
6. Wach Maberno nyago olemo, kendo olandore e piny ngima, mana kaka oselandore e kindu, chakre chieng’ mane ukwongo winjoe wach ng’wono mar Nyasaye, mi ung’eye adier.
7. Epafra mane opuonjou wachno en misumba wadwa, kendo jatich Kristo maradier matiyonu karwa.
8. En ema nonyisowa kaka Roho osemiyou hera.
9. Mano emomiyo, chakre chieng’ mane onyisowae kamano, pok waweyo mak walemonu, kwakwayo ni mondo ung’e dwaro mar Nyasaye chutho, ka un gi rieko kod ng’eyo duto ma Roho chiwo.
10. Kamano unudag e ngima mamiyo Ruoth duong’, kendo unutim gik malong’one e yore duto, kunyago olemo mag timbe mabeyo duto, kendo kumedo ng’eyo Nyasaye.
11. Walemo ni mondo otegu gi teko mar duong’ne mang’ongo, komiyo udhil, kendo uketo chunyu mos, kata ka ang’o ema timore.
12. Gouru erokamano gi mor ni Wuoro, ma osemiyo ubedo joma owinjore yudo gueth kaachiel gi joge owuon e piny ler.
13. En ema ne oresowa e Loch mudho, mi oterowa e Loch Wuode mohero,
14. mane owarowa, kaweyonwa richowa.
15. Kristo e kido mineno mar Nyasaye ma ok ne. En gi duong’ mar wuowi makayo, kendo en gi loch kuom chuech duto,
16. nikech kuome ema ne Nyasaye ochueyoe gik moko duto manie polo kendo manie piny, ok mana gik mineno kende, to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong’, gi ruodhi, kod teko. Mago duto Nyasaye nochueyo kuom Kristo, kendo ni Kristo.
17. Kristo ne nitie kane pok ochue gik moko duto, kendo en ema gik moko duto oriwore kuome.
18. En e wi kanyakla mar jo-Kristo, kendo kanyakla mar jo-Kristo e ringre. En ema ne ochako kanyakla mar jo-Kristo, kendo en ema ne okwongo chier oa kuom joma otho, mi obedo jatelo kuom gik moko duto,
19. nikech Nyasaye owuon ema ne oyiero mondo en owuon odag kuom Kristo gi kite duto.
20. Ne oyiero mondo omi gik moko duto obed gi winjruok kode kuom Kristo, kokelo kue kuom remb Wuode mane ochuer e msalaba. Adier, Nyasaye nomiyo gik moko duto manie polo kod manie piny obedo gi winjruok kode kuom Kristo, koda ka un bende.
21. Chon un ne un mabor gi Nyasaye, kendo ne un wasike, nikech timbe manono mane utimo, kendo uparo.
22. To koro kuom tho mane Wuode othogo e ringruok, Nyasaye osemiyo ubedo gi winjruok kode mondo okelu e nyime kuler, kuonge mbala, kendo kuonge ketho.
23. To nyaka usik e yie ma un-gono ka uchung’ motegno e mise, ma ok uyiengni uweyo geno mane ubedogo kane uwinjo Injili. En e Wach Maber ma oselandi ni chuech duto e piny ngima, kendo an Paulo ne oketa mondo abed jatich wach maberno.
24. Emomiyo koro amor ka aneno masira nikech un. Mano e kaka ringra chopo gima orem kuom masiche mane Kristo oneno nikech kanyakla mar jo-Kristo ma en ringre.
25. Nyasaye ema ne omiyo adoko jatich kanyakla mar jo-Kristo, kendo tich maduong’ mane omiya en kelonu Wach Maber, kendo elonu tiende malong’o.
26. En wach mane osebedo kopandi nyaka nene ni tienge mathoth kuom higni mang’eny, to koro oseele ni jo-Nyasaye.
27. Nyasaye nochano mondo joge ong’e kaka wach mane osepandino nigi duong’ miwuoro kuom joma ok jo-Yahudi. To wachno en ni Kristo odak e iu, kendo miyo ugeno kuom duong’ mabiro.
28. Kristo ema wahulo wachne ni ji duto, kwanyisogi kendo wapuonjogi gi rieko, mondo wakelgi giduto e nyim Nyasaye ka gin jo-Kristo motegno.
29. Mano e gima achandora katiyone, ka teko maduong’ mar Nyasaye tiyo kuoma.