English
A A A A A

Efeso 3:1-21
1. Mano emomiyo an Paulo, ng’at motue mar Kristo Yesu nikech un joma ok jo-Yahudi, agoyo chonga piny mondo alem.
2. Ang’eyo ni usewinjo kaka Nyasaye osemiya tich mar landonu Wach Maber kuom ng’wonone,
3. kendo kaka nofwenyona wach moro mopondo mane osechano chon. (Asendiko matin kuom wachni,
4. kendo ka usomo gima asendiko, to unyalo neno ni ang’eyo wach mane opondo man kuom Kristo.)
5. E ndalo machon, ne ok nyis ji wach mopondono, to koro Nyasaye oseele gi teko mar Roho ni jootene maler kod johul wach.
6. To wach mopondono en ni, kaluwore gi Wach Maber, to joma ok jo-Yahudi, chamo gikeni kodwa wan jo-Yahudi, kendo gin ringruok achiel kodwa, bende giriwore kodwa e singruok mane Nyasaye ochopo kuom Kristo Yesu.
7. Nyasaye noketa jatich Wach Maber kuom mich mar ng’wonone mane omiya kuom tekone.
8. An e ng’ama tinie ahinya moloyo jo-Nyasaye duto, to Nyasaye notimona ng’wono, momiya tich mar lando ni joma ok jo-Yahudi Wach Maber mar mwandu mogundho mar Kristo.
9. Bende nomiya tich mar miyo ji duto ng’eyo kaka weche mopondo mag Nyasaye tiyo. Nyaka nene, Nyasaye ma Jachuech gik moko duto nopando wachne ni tienge machon duto,
10. mondo koro kuom kanyakla mar jo-Kristo, omi joloch gi weg teko manie polo ong’e riekone mathoth mopogore opogore.
11. Nyasaye notimo kamano kuom Kristo Yesu Ruodhwa, kaluwore gi dwarone mane osechano nyaka nene ni notim.
12. Ka wan e achiel gi Kristo, kendo kwayie kuome, to wan gi thuolo mar sudo ir Nyasaye gi chir mondo walos kode.
13. Emomiyo akwayou mondo kik chunyu nyosre kisanda nikech un. Chutho, sandruoknano kelonu mana duong’!
14. Kaka nawacho ni adwaro goyo chonga piny mondo alem, to koro agoyo chonga kalamo Wuoro,
15. mamiyo dhoudi duto mae polo kod mae piny ng’eyo tiend gima bedo wuoro en.
16. Akwayo Nyasaye kuom duong’ne mang’ongo mondo omiu teko e chunyu maiye kuom Roho mare,
17. kendo mondo Kristo olos kar dakne e chunyu kuom yie. Akwaye bende mondo umoki kendo ugurru e hera,
18. mondo un, kaachiel gi jo-Nyasaye duto, ung’e hera mar Kristo, ma lachne, gi borne, kod borne modhi malo, kod tutne ok nyal ng’ere.
19. Adier, akwayo mondo ung’e herane modhiero rieko duto ng’eyo, mondo Nyasaye opong’ chunyu chuth gi gik moko duto momiyo ubedo kaka en.
20. Duong’ obed ni Nyasaye, manyalo timonwa gik moko duto moloyo kaka wakwayo kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa.
21. Ee, duong’ obedne e kanyakla mar jo-Kristo, kendo kuom Kristo Yesu e tienge duto nyaka chieng’. Amin.