A A A A A

Mathayo 6:19-34
19. “Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.
20. To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,
21. nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.
22. “Wang’ ng’ato e taya mar ringre, kendo ka wang’e ngima, to dende duto nigi ler.
23. To ka wang’e ok ngima, to dende duto otimo mudho. Omiyo ka ler ma in go en mana mudho, to koro mano en mudho molil manadi!
24. “Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.
25. “Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom gima ducham kata ma dumadhi mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law?
26. Ok uneye winy ma huyo e kor polo? Ok gichwo kodhi, bende ok gika cham, kendo dere bende giongego, to Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge uberne moloyo winy ndalo mang’eny?
27. Ere ng’ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre?
28. Ere gima omiyo uparoru kuom lewni? Parieuru kaka ondanyo mae thim dongo. Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako,
29. to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.
30. To ka lum aluma mae thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, ema Nyasaye rwako maber kamano, to koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin-gi!
31. Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’
32. Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.
33. To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.
34. Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage owuon. Odiechieng’ kodiechieng’ nigi chandruokne morome.