A A A A A

Mathayo 6:1-18
1. “Beduru motang’ mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu, nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom Wuonu mae polo.
2. Omiyo kuchiwo gimoro, to kik ihul gima itimo, nikech mano e gima joma wuondore ni ohero Nyasaye timo e ut lemo, kendo oko e lela, ni mondo ji opakgi. Adier awachonu niya, gin giseyudo pokgi.
3. To in, ka ichiwo gimoro, to kik iwe kata mana lueti ma koracham ng’e gima lueti ma korachwich chiwo,
4. mondo tim maber mitimono kik ng’ere, to obed maling’ling’. Eka Wuonu maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.
5. “Ka ulemo, to kik ubed ka joma wuondore ni ohero Nyasaye, nikech gin gihero lemo ka gichung’ e ut lemo, kendo e akek yore, mondo ji onegi. Adier awachonu ni giseyudo pokgi.
6. To in, kilemo, to donj e odi kar kendi, ilor dhoot. Eka ilam Wuonu ma ok ne mi Wuonu nogo, maneno gik motim ling’ling’, nomiyi pokni.
7. “To bende ka ulemo, to kik uthor weche manono, kaka joma kia Nyasaye timo. Giparo ni Nyasachgi biro winjogi nikech wechegi mang’enygo.
8. Ooyo, kik ubed machal gi jogo, nikech Wuonu ong’eyo gik muchando kapok ukwaye.
9. “To un onego ulem kama: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor.
10. Lochni mondo obi, kendo dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.
11. Miwa chiemo moromowa kawuono,
12. bende wenwae richowa, kaka waweyo ni joma timonwa marach.
13. Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, [ nimar loch gi teko kod duong’ gin magi nyaka chieng’. Amin.]
14. “Ka uweyo ni ji richogi, to un bende Wuonu mae polo nowenu richou.
15. To ka ok uwe ni ji richogi, to Wuonu mae polo ok nowenu richo musetimo.
16. “Ka utueyo chiemo, to kik ujuond wang’u kaka joma wuondore ni ohero Nyasaye timo, nikech gin gijuondo wang’gi mondo ji one maonge kiawa ni gitueyo chiemo. Adier awachonu ni gin giseyudo pokgi.
17. To in, kitueyo chiemo, to los alosa wiyi kendo ilwok wang’i kaka pile,
18. mondo ji kik ng’e ni itueyo chiemo, to mak mana Wuonu ma ok ne ema mondo ong’e, eka Wuonu nogo maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.