A A A A A

Mathayo 5:27-48
27. “Usewinjo ni ne owachi e ndalo machon ni, ‘Kik iterri.’
28. An to awachonu ni, ka ng’ato orango dhako, mi ogombo, to oseterore kode e chunye.
29. Kuom mano, ka wang’i ma korachwich ema teri e richo, to gole oko iwite kucha, nikech ber wito fuoni achiel, moloyo wito dendi duto e mach mak tho.
30. To ka lueti ma korachwich ema miyo itimo richo, to ng’ade oko iwite kucha, nikech ber wito fuoni achiel, moloyo wito dendi duto e mach mak tho.
31. “Bende ne owachi niya, ‘Ng’at moriembo chiege, to nyaka mi chiegeno barup weruok.’
32. An to awachonu ni, ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, miyo chiegeno bedo jaterruok. To bende ng’at mokendo dhako ma chwore oriembo, en bende oterore.
33. “Usewinjo bende ni ne owachi ni kwerewa niya, ‘Kik uketh kuong’ruok musetimo, to nyaka utim gima usekuong’oru ni Ruoth ni unutim.’
34. Anto awachonu ni, kusingoru, to kik ukuong’ru ngang’, kata gi nying polo, ni kech polo en kom duong’ mar Nyasaye,
35. kata kik ukuong’ru gi nying piny, nikech piny en raten tiende, kata kik ukuong’ru gi nying Jerusalem, nikech en e dala mar Ruoth maduong’.
36. Kata kik ukuong’ru gi nying wiu, nimar ok unyal loko kata mana yier achiel bed marachar kata marateng’.
37. To ka udwaro wacho ni ‘Ee’, to wachuru mana ni ‘Ee’, to ka en ‘Ooyo’, to obed mana ‘Ooyo’, nikech gima okadho kanyo to oa mana kuom Satan.
38. “Usewinjo ni ne owachi niya, ‘Wang’ kar wang’, kendo lak kar lak’.
39. An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.
40. Kata ka ng’ato dwaro donjoni mondo okaw sadi, to miye koda ka kotini bende.
41. Kata ka askari moro ochuni ni mondo iting’ne misike mael achiel, to ting’nego moromo mael ariyo.
42. Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to miye; kata ka ng’ato dwaro holo gimoro kuomi, to kik itamri.
43. “Usewinjo ni ne owachi ni, nyaka uher joweteu, to ubed mamon gi wasiku.
44. An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,
45. mondo ubed nyithind Wuonu mae polo, mamiyo chieng’e wuok ni joma richo kod joma beyo. Kodhe bende omiyo chue ni joma timbegi kare, kendo ni joma timbegi richo.
46. Ka uhero mana joma oherou kende, to ere pok ma uparo ni duyudi? Donge kata josol osuru bende timo mana kamano?
47. Bende ka oweteu kende ema umoso, to koro ere gima ber muloyogo ji ma maoko? Donge joma kia Nyasaye bende timo mana kamano?
48. Emomiyo nyaka ubed malong’o chuth, mana kaka Wuonu mae polo long’o.