A A A A A

Mathayo 20:17-34
17. Kane oyudo Yesu nie yo dhi Jerusalem, nokawo jopuonjrene apar gariyo, motero tenge kar kendgi, mowachonigi ka giwuotho niya,
18. “Winjuru! Koro wadhi Jerusalem, kuma ibiro chiwie Wuod Dhano e lwet jodolo madongo gi jopuonj Chik. Gining’adne buch tho,
19. mi gikete e lwet joma ok jo-Yahudi mondo ochare kendo ochwade mi gure e msalaba. To chieng’ mar adek nochiere.”
20. Bang’e min yawuot Zebedi nobiro ir Yesu gi yawuote. Ne ogoyo chonge piny mondo okwaye gimoro.
21. Yesu nopenje ni, “En ango’ midwaro?” Nodwoke ni, “Yie igol chik mondo wuoda achiel obed e badi korachwich, to machielo obedi e badi koracham, kisekawo lochni.”
22. To Yesu nodwokogi niya, “Ok ung’eyo gima ukwayo! Uparo ni unyalo madho kikombe mar masira ma abiro madho?” Ne gidwoke ni, “Ee, wanyalo.”
23. Eka nowachonigi niya, “Adier ubiro madho kikombena to yiero ng’ama onego bedi e bada korachwich kata e bada koracham, to ok nie tekona. Wuora ema nochiw kuondego ni joma oseiknigi.”
24. Kane jopuonjrene apar modong’ owinjo wachno ne gisin gi owete ariyogo.
25. To Yesu noluongogi giduto, mowacho nigi niya, “Ung’eyo ni ruodhi mag piny tiyo jogi gi thuon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo.
26. Kuomu to, ok nobed kamano. To ka ng’ato kuomu dwaro bedo gi duong’, to nyaka obed jatichu,
27. kendo ka ng’ato dwaro bedo jatendu, to nyaka obed misumbau,
28. mana kaka Wuod Dhano bende ne ok obiro mondo ji otine, to mana ni mondo oti ni ji, kendo mondo ochiw ngimane owargo ji mang’eny.”
29. Kane giwuok Jeriko, oganda maduong’ noluwo Yesu.
30. Muofni ariyo mane obet piny e dir yo nowinjo ni Yesu kadho, omiyo ne gikok niya, “Wuod Daudi, kechwa”
31. Ji nokwerogi ni mondo giling’, to ne gimedo mana kok matek niya, “Ruoth, kechwa! Wuod Dhano, kechwa!”
32. Yesu nochung’, mi oluongogi, kendo openjogi niya, “Ere gima udwaro ni mondo atimnu?”
33. Ne gidwoke ni, “Ruoth, wadwaro mondo iyawnwa wengewa”
34. Yesu nokechogi, omiyo nomulo wengegi, mi wengegi oyepo mana gikanyono. Eka ne giluwe.