A A A A A

Mathayo 3:1-17
1. E ndalogo, Johana Jabatiso nobiro kalando wach e thim Judea.
2. Ne owacho niya, “Lokuru chunyu, nikech Loch Polo chiegni.”
3. Johana e jal mane janabi Isaya owuoyo kuome, kowacho ni, “Ng’at moro kok e thim niya, ‘Losuru yo ni Ruoth! Losneuru yo moriere tir.’ ”
4. Johana ne rwako law yie ngamia, kendo ne otweyo okanda mar del e nungone. Chiembe ne mana bonyo kod mor kich mae thim.
5. Ji nodhi ire koa Jerusalem gi piny Judea duto kod gwenge molworo aora Jordan.
6. Ne gihulo richogi, kendo nobatisogi e aora Jordan.
7. To kane Johana oneno jo-Farisai gi jo-Sadukai mathoth kabiro ire, nowachonigi niya, “Un nyithind thuonde! En ng’a mane onyisou ni mondo uring utony e kum mabiro?
8. Timbeu ema mondo onyis ni uselokoru adier.
9. To bende kik chunyu wuondu ka uparo ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim, nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi, mi lok nyikwa Ibrahim!
10. Kata mana kawuono, le oseketi e tiend yien, omiyo yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong’ oko, mi wit e mach!
11. An abatisou gi pi, mondo obed ranyisi ni useloko chunyu, to ng’at ma biro bang’a nigi teko moloya, ma kata mana wuochene ok awinjora ting’o. En obiro batisou gi Roho Maler kendo gi mach.
12. En gi rapiedhi e lwete, ma obiro piedhogo cham duto maler. Enochok chambe e dero, to mihudhi nowang’ gi mach mak tho!”
13. E ndalogo Yesu noa e piny Galili, modhi e aora Jordan mondo Johana obatise.
14. To Johana notemo tame, kakwere ni, “An ema onego ibatisa, to kendo in ema ibiro ira mondo abatisi!”
15. To Yesu nodwoke niya, “We otimre kamano sani, nimar kamano e kaka watimo gik moko duto ma Nyasaye dwaro.” Mano omiyo Johana ne oyie mondo obatise.
16. To kane osebatise, nowuok oa e pi mana gikanyono, kendo polo ne oyaworene, mi oneno Roho mar Nyasaye ka lor ka akuru, kabiro kuome.
17. Eka duol nowuoyo gie polo niya, “Ma e Wuoda ma ahero. Chunya mor kode.”