A A A A A

Mathayo 16:1-28
1. Jo-Farisai gi Jo-Sadukai nobiro ir Yesu mondo oteme. Omiyo ne giwachone mondo otimnigi hono moro moa e polo manyiso ni Nyasaye ni kode.
2. To Yesu nodwokogi niya, “Godhiambo ka polo marmar, to uwacho ni piny biro lendo.
3. To gokinyi ka polo marmar kendo dudo, to uwacho ni koth biro chue. Ka ulony kuom rango polo kamano, mi ung’e gima biro timore, to ang’o momonou fwenyo tiend ranyisi matimore ndalogi?
4. Tieng’ marach kendo moweyo Nyasayeni kwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi ma notimnigi, mak mana ranyisi mar Jona.” Eka noweyogi, modhi.
5. Kane jopuonjrene ong’ado nam, modok loka machielo, ne oyudo ni wigi owil gi makati.
6. Yesu nowachonigi niya, “Yawuru wang’u mondo ubed motang’ ni thop jo-Farisai gi thop jo-Sadukai.”
7. To ne gichako wacho e kindgi giwegi ni, “Owacho kamano nikech ne ok wabiro gi makati.”
8. Yesu nong’eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi niya, “Ere gima omiyo uwacho ni ne ok ubiro gi makati? Mano kaka yie ma un go tin!
9. Wach pok odonjonu koso? Ok unyal paro makati abich mane ang’ingo ni ji alufu abich, kod romb aditni mane ukwanyoe ng’injo modong’?
10. Koso ok unyal paro makati abiriyo mane ang’ingo ni ji alufu ang’wen kod kar romb atonge mane upong’o?
11. Koro ere gima omiyo ok unyal winjo ni nende ok awuo kodu kuom wach makati?” Eka ne ochako owachonigi ni, “Beduru motang’ ni thop jo-Farisai kod thop jo-Sadukai.”
12. Bang’ mano, ne gifwenyo ni ok owachnigi ni mondo giritre kuom thowi, to mana ni mondo giritre kuom puonj mar jo-Farisai kod mar jo-Sadukai.
13. Kane Yesu ochopo e gweng’ Kaisaria Filipo, nopenjo jopuonjrene niya, “Uwinjo ka ji wacho Wuod Dhano en ng’a?”
14. Ne gidwoke ni, “Jomoko wacho ni en Johana Jabatiso, to moko wacho ni en Elija. Moko bende wacho ni en Jeremia, kata achiel kuom jonabi mamoko.”
15. Eka Yesu nochako openjogi ni, “Un to uparo ni an ng’a?”
16. Simon Petro nodwoke ni, “Ine Mesia, Wuod Nyasaye Mangima.”
17. Yesu nowachone niya, “Simon wuod Jona, in jahawi ahinya! Dhano ok ema osefwenyni wachni, to mana Wuora mae polo ema osefwenyonigo.
18. To bende awachoni niya, In Petro, tiende ni lwanda. Ewi lwandani ema anagerie kanisana ma en kanyakla mar joma oyie kuoma, kendo kata mana tho ok noloye.
19. Anamiyi rayepe mag Loch Polo. Gima ikwero e piny ka, nokwer e polo bende, to gima iyiego e piny ka ema noyiego e polo.”
20. Bang’ mano, Yesu nokwero jopuonjreene matek ni kik nyis ng’ato ni en Mesia.
21. Chakre kindeno, Yesu nochako nyiso jopuonjrene malong’o niya, “Nyaka adhi Jerusalem mondo jodongo gi jodolo madongo kod jopunj Chik osanda, kendo onega, to chieng’ mar adek anachier.”
22. To Petro nogole tenge, mokwere niya, “Ooyo Ruoth! Gima kamano ok nyal timoreni ngang’!”
23. To Yesu nolokore, mowacho ni Petro niya, “Aye nyima Satandni! Idwaro geng’a, nikech paro mari ok mar Nyasaye, to mana mar dhano.”
24. Bang’ mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ka ng’ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape, kendo oluwa,
25. nikech ng’at madwaro reso ngimane, to ngimane nolalne, to ng’at mawito ngimane nikech an, to noyud ngimane.
26. Ere ohala ma ng’ato nyalo yudo, konwang’o piny duto, to owito ngimane? Koso ang’o ma ng’ato nyalo chiwo kar ngimane?
27. Wuod Dhano nobin gi malaikane e duong’ maler mar Wuon mare, eka nomi ng’ato ka ng’ato pok moromo gi timne.
28. Awachonu adier ni nitie jomoko kuomu ka, ma ok notho kapok oneno Wuod Dhano kabiro gi lochne.”