A A A A A

Mathayo 15:21-39
21. Yesu nowuok, modhi e gweng’ machiegni gi mier mag Turo kod Sidon.
22. Dhako moro ma nyar Kanaan mane odak e gweng’no nobiro ire, mi okok kaywakne niya, “Ruoth! Wuod Daudi! Yie ikecha. Jachien marach osemako nyara, kendo thage malit.”
23. To Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Bang’e jopuonjrene nobiro ire, mokwaye ni, “Riemb dhakoni odhi, nikech oluwo bang’wa kogoyo koko.”
24. Yesu nodwoko ni, “Ne oora mana ir jo-Israel molal ka rombe.”
25. Kane dhakono owinjo kamano, nobiro mopodho e tiend Yesu, koywak niya, “Ruoth, Konya!”
26. Yesu nodwoke ni, “Ok en gima ber, wito chiemb nyithindo ni guogi.”
27. To dhakono nowachone ni, “Mano en adier, Ruoth, to kata mana guogi bende chamo ng’injo molwar e bwo mesa wegegi.”
28. Mano omiyo Yesu nodwoke niya, “In dhako man gi yie maduong’! Gima idwaro mondo otimreni.” Kamano nyare nochango gie sano.
29. Yesu noa kanyo mowuotho koluwo dho nam Galili. Eka nodhi ewi got moro, mobet piny kuno.
30. Ji mathoth nokelone rang’onde gi muofni gi pudhe gi momni kod jomoko duto matuo. Ne giketogi e nyime, mi ochangogi.
31. Ji nowuoro kane gineno momni ka wuoyo, kendo rang’onde kochango, gi pudhe kawuotho, kod muofni kaneno, mine gipako Nyasach Israel.
32. Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Akecho jogi, nikech gisebet koda kuom ndalo adek, to koro gionge chiemo. To ok adwar weyogi gidog ka gidenyo kamano, nimar dipo ka nong’no oterogi e yo.”
33. To jopuonjrene nopenje ni, “Ere kama dwayudie chiemo e thim ka, ma dirom oganda maduong’ni?”
34. Yesu nopenjogi ni, “Un gi makati adi?” Ne gidwoke ni, “Wan gi makati abiriyo, kod rech moko manok matindo tindo.”
35. Yesu nowacho ni ji duto mondo obed piny.
36. Eka nokawo makati abiriyo kod rechgo, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong’ingogi, momiyogi jopuonjrene, eka jopuonjrene nopogo ni ji.
37. Kamano ji duto nochiemo moyieng’. Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge abiriyo.
38. Kar romb joma chwo mane ochiemo ne alufu ang’wen, ka ok okwan mon gi nyithindo.
39. Eka Yesu nogonyo ji, moa. En to nodonjo e yie, modhi e gweng’ Magadan.