A A A A A

Mathayo 15:1-20
1. Bang’e jo-Farisai moko kod jopuonj Chik moko nobiro ir Yesu, koa Jerusalem, mi openje ni,
2. “Ere gima omiyo jopuonjreni oketho tim kwerewa? Ok gilogi e yo ma Chikwa dwaro ka gidwaro chiemo!”
3. Yesu nodwokogi ni, “Un to, ere gima omiyo uketho chik Nyasaye mana ni mondo urit chikeu uwegi?
4. Nyasaye nowacho ni, ‘Luor meru gi wuoru’, kendo ni, ‘Ng’at moyanyo wuon kata min nyaka negi’.
5. Un to upuonjo ni, ‘Gik moko duto ma dakonyigo, asewalo ni tich Nyasaye’,
6. to koro ok onego okony wuon gi gimoro. Mano e kaka umiyo chike Nyasaye bedo kayiem nono, kuluwo chikeu uwegi.
7. Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu ni,
8. ‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.
9. Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye!’ ”
10. Yesu noluongo ji ire, mi owachonigi niya, “Winjuru gima awachonu mondo ung’e tiende.
11. Gik ma donjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho”
12. Eka jopuonjrene nobiro ire, mopenje niya, “Bende ing’eyo ni jo-Farisai nende osin kodi, kane giwinjo gima iwacho?”
13. Yesu nodwokogi ni, “Gimoro amora mane Wuora mae polo ok opidho, ibiro pudho.
14. Omiyo wegiuru aweya! Gin jotelo mamuofni. Ka muofu otelo ni muofu wadgi, to donge giduto ginyumore e bur?”
15. To Petro nokwaye mondo onyisgi tiend ngerono.
16. Yesu nodwokogi ni, “Kara un bende weche pok odonjonu?
17. Donge uneno ka gik moko duto madonjo e dho dhano kadho e iye, kendo wuok oko?
18. To gik mawuok e dho dhano a mana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho,
19. nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho, kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo, kod kuoth.
20. Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng’ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho.”