A A A A A

Mathayo 14:22-35
22. Bang’e Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odonj e yie, otel nyime loka machielo, ka en to pod ogonyo ji mondo odog miechgi.
23. Kane osegonyo ji, nodhi e got kar kende mondo olem, kendo piny ne oyuso kapod en mana kanyo kende.
24. To yie koro ne ni e chuny nam, ka apaka thage malich, nikech yamo ne ogeng’one.
25. Yesu nodhi irgi kar koguen ka wuotho ewi pi.
26. To kane jopuonjre onene kowuotho kamano, ne gibwok ahinya, mi gikok ka giwacho niya, “Macha jachien!”
27. To gikanyono Yesu nowuoyo kodgi, ka wacho niya, “Beduru gi kue! Kik ubed maluor, en mana an!”
28. To Petro nodwoke ni, “Ruoth, ka en in adier, to wachna mondo awuothi ewi pi, abi iri.”
29. Yesu noyiene ni, “Bi.” Omiyo Petro nowuok e yie, mowuotho ewi pi, kadhi ir Yesu.
30. To kane oneno yamo, nobedo maluor, mi ochako nyumore e pi. Ne oywak niya, “Ruoth! Resa!”
31. Yesu norieyo lwete piyopiyo, momake, ka wachone ni, “Yaye! Mano kaka in gi yie matin! Marang’o niriwo gi kiawa?”
32. Eka ne gidonjo e yie, mi yamo okue.
33. Jopuonjre mane nie yie nomiyo Yesu duong’, kawacho niya, “Adier in Wuod Nyasaye!”
34. Kane gisetieko ng’ado nam, ne gigowo Genesaret,
35. to ji nong’eyo Yesu, omiyo ne gioro wach e gweng’no duto, mi okel joma tuo ire.