English
A A A A A

Mathayo 14:1-21
1. Ndalono ema ne ruoth Herode owinjoe wach Yesu,
2. mi owacho niya, “Nyaka bed ni ng’atni en Johana Jabatiso! Osechier oa kuom joma otho. Mano ema omiyo en gi tekogi duto.”
3. Noyudo ka Herode osemako Johana, motueyo e jela, nikech wach Herodia, chi Filipo owadgi Herode,
4. nimar Johana nosiko kakwero Herode ni, “Ok en gima kare, kawo dhakono.”
5. Herode ne dwaro nego Johana, to kata kamano, ne oluoro jo-Yahudi, nikech ne gikawo Johana ka janabi.
6. To kane sawo mar paro chieng’ nywol Herode ochopo, nyar Herodia nomiel mamit e nyim welo, mi olombo Herode ahinya.
7. Mano nomiyo Herode okuong’ore ni nyakono ni nomiye gimoro amora mokwaye.
8. To min nyako nosunde mondo okwa mana wi Johana Jabatiso okelne kanyo e tawo.
9. Kane ruoth owinje gimaodwaro, chunye nodoko malit. To kata kamano nogolo chik mondo omi nyakono gima okwayo, nikech kuong’ruok mane osekuong’orego e nyim wende.
10. Ne ooro ng’ato modhi ong’ado wi Johana e jela,
11. okelo koketo e tawo, mi omiyonyakono otero ni min mare.
12. Bang’e jopuonjre Johana nobiro, mi okawo ringre, odhi oyiko. Eka ne gidhi, mi ginyiso Yesu gima osetimore.
13. Kane Yesu owinjo wachno, noidho yie, modhi kaamoro e bath nam kar kende. To ji nowinjo kamano, mi owuok e miechgi, molworo oko gi tiendgi, kadhi ire.
14. Omiyo kane Yesu owuok e yie, noneno ji mathoth, kendo nokechogi, mochango joma tuo kuomgi.
15. Kane piny ochopo odhiambo, jopuonjrene nodhi ire, mowachone ni, “Piny koro yuso, kendo kaeri en thim, omiyo we ni ji thuolo mondo odhi e mier, ong’iew chiemo ma gibiro chamo.”
16. To Yesu nodwokogi ni, “Ok onego gia. Un ema mondo umigi chiemo.”
17. Ne gidwoke ni, “To waonge gi gimoro ka, mak mana makati abich gi rech ariyo kende.”
18. Yesu nowachonigi ni, “Kelnagiuru ka.”
19. Bang’ mano, nonyiso ji mondo obed piny e lum. Eka nokawo makati abich gi rech ariyogo, mong’iyo malo, kendo ogwedhogi. Ne ong’ingo makatigo, momiyo jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo ji,
20. mi ji duto nochiemo moyieng’. Bang’e nokwany ng’injo modong’, mopong’o aditni apar gariyo.
21. Kar romb chwo mane ochiemo ne alufu abich, ka ok okwan mon gi nyithindo.