A A A A A

Mathayo 13:31-58
31. Yesu nochako ogoyonigi ngero moro niya, “Loch Polo chalo gi koth karadali mane ng’ato okawo mopidho e puothe.
32. En kodhi matinie moloyo kodhi mamoko duto, to ka osedongo to odoko yath maduong’ie moloyo yien duto, kendo winy biro mi gedi e bedene.”
33. Yesu nochako ogoyonigi ngero machielo niya, “Loch Polo chalo gi thowi mane dhako moro okawo mobagogo mogo atonge adek, mi bang’e ochiek maber.”
34. Kane Yesu puonjo ji wechego duto, to nowuoyonigi mana gi ngeche. Adier, ne ok owachnigi gimoro mak mana e yor ngero.
35. Mano notimore mondo gima ne janabi owacho otimre. Janabino nowacho ni, “Anawuo kodgi mana gi ngeche, ka anyisogi gik mosebet kopondo nyaka ne piny chakre.”
36. Eka Yesu noweyo ji, modonjo e ot. Jopuonjrene ne odhi ire, mokwaye ni mondo oloknigi tiend ngech ogolo mochwo e puodho.
37. Yesu nodwokogi niya, “Ng’at mane ochwoyo kodhi mabeyo ne en Wuod Dhano,
38. to puodho e piny. Kodhi mabeyo to en joma oyie Loch Polo, to ogolo e joma luwo Satan,
39. kendo jasigu mane ochwoyo ogolo e Satan. Keyo to e giko piny, kendo jokeyo e malaika.
40. Kaka ichoko ogolo, kendo iwang’o e mach, e kaka nochok ji, mi wang’ chieng’ giko piny.
41. Wuod Dhano noor malaikane mondo ochok gik moko duto mamiyo ji ketho, kaachiel gi joma richo, mi ogol oko e pinye,
42. kenddo owit e mach mager. Kanyo ywagruok gi muodo lak nobedie!
43. Bang’ mano, joma kare norieny ka wang’chieng’ e piny Wuon-gi. Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!
44. “Loch Polo chalo gi mwandu mane opandi e puodho, mi ng’ato oyudo, mi ochako oyiko kendo. Ng’atno nodoko mamor ahinya, omiyo nodhi oloko gige duto pesa, mi oduogo ong’iewo puodhono.
45. “Bende Loch Polo chalo gi jaohala madwaro kite ma nengogi tek,
46. to ka osenwang’o moro maberie moloyo moko duto, to odhi oloko gige duto pesa, mondo ong’iewego.
47. “To bende Loch Polo chalo gi tol mobol e nam, mamako kit rech duto.
48. Ka osepong’, to jolupo ywaye oko e dhowath, kendo gibet piny mondo gipog rech. Rech mabeyo giketo e oserni, to maricho giwito oko.
49. Mano bende e kaka notim ni ji, chieng’ giko piny. Malaika nowuogi kendo nopog joma richo kuom joma beyo,
50. mi witi e mach mager. Kanyo ywagruok gi muodo lak nobedie.”
51. Bang’ mago duto, Yesu nopenjo jopuonjrene ni, “Bende wechego duto osedonjonu?” Ne gidwoke ni, “Ee, gisedonjonwa.”
52. Eka nomedo wachonigi niya, “Ka kamano, to japuonj Chik mapuonjore wach Loch Polo chalo gi wuon dala magolo mwandun manyien gi machon kar kenone.”
53. Kane Yesu osetieko goyo ngechego, noa kanyo,
54. mi odok dalagi. Ne opuonjo e od lemo, mi joma ne owinjo kaka opuonjo nowuoro, mopenjore niya, “Rieko ma kama, kod teko mar timo honnigi jali oyudo kure?
55. Donge en e wuod japecho cha? Min mare donge iluongo ni Maria? Koso Jakobo gi Josef gi Simon kod Juda donge gin owetene?
56. Donge en e ma nyiminene duto odak kodwa kagi? Koro gigi duto to oyudo kure?”
57. Kamano ne gisin kode. Yesu to nowachonigi niya, “Janabi imiyo duong’ kuonde duto, to mak mana jogweng’gi gi joodgi ema ochaye.”
58. Ne ok otimo honni mang’eny kuno, nikech jogo ne onge gi yie.