A A A A A

Mathayo 12:22-50
22. Ji moko nokelo ni Yesu ng’ato ma jachien oloko muofu kendo momo. Yesu nochange mi koro ne onyalo wuoyo kendo neno.
23. Ji duto nowuoro, kapenjore niya, “Bende ng’atni dibed wuod Daudi adier?”
24. To jo-Farisai ka ne owinjo kamano, ne giwacho ni, “Jali golo jochiende mana nikech Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mar timo kamano.”
25. Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende dala kata ot ma joge opogore ok nyal chung’.
26. Kuom mano, ka Satan ema golo Satan wadgi, to mano nyiso ni opogore kende owuon. Koro ere kaka lochne dichung’?
27. To bende, ka uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul, kara jou to yudo teko mar gologi kanye? Omiyo, ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!
28. To ka agolo jochiende gi teko mar Roho mar Nyasaye, to kara ng’euru ni Loch Nyasaye osechopo kuomu.
29. “To bende, onge ng’ama nyalo turo od ng’at maratego, mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otueyo ng’at marategono, eka doyak ode.
30. “Ng’at ma ok odokna, to mon koda, kendo ng’at mo ok konya choko romba, to keyo romba akeya.
31. Mano emomiyo awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi kaachiel gi ayany duto magiyanyogo Nyasaye, to ayany ma ng’ato oyanyogo Roho to ok nowene.
32. Ng’at mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano, to owene, to ng’at mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene e pinyni kata e piny mabiro.
33. “Ka ng’ato dwaro olemo mabeyo, to nyaka obed gi yath maber. To ka en gi yath marach to oyudo mana olemo maricho, nikech yath ing’eyo mana gi olemo monyago.
34. Un nyithi thuondegi! Ere kaka weche muwacho dibed mabeyo, to un uwegi un joricho? Chutho gik mopong’o chuny dhano ema wuok e dhoge.
35. Ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo mokano e chunye. To ng’at marach to golo mana gik maricho kuom mwandune maricho.
36. “Awachonu ni, Chieng’ Bura, ng’ato ka ng’ato nodwok wach kuom weche manono duto mosewacho.
37. Weche mawuok e dhogi ema nomi ilo bura, kata ema nomi bura loyi.”
38. Jopuonj Chik moko kod jo-Farisai moko nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, wadwaro mondo itimnwa hono manyiso ni in gi teko moa kuom Nyasaye.”
39. Yesu nodwokogi ni, “Tieng’ marach kendo maweyo Nyasayeni kwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi ma notimnigi mak mana ranyisi mar janabi Jona.
40. Kaka Jona nobet ei rech mang’ongo kuom ndalo adek, odiechieng’ gotieno, e kaka Wuod Dhano bende nobed ei lowo kuom ndalo adek, odiechieng’ gotieno.
41. To chieng’ Bura, jo-Nineve nochung’ mi donjnu, nikech kane Jona olandonigi Wach Nyasaye, to ne gilokore mi giweyo richogi, to awachonu ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Jona.
42. Chieng’ Bura, Ruoth madhako mar piny milambo nochung’, kendo nodonjnu nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awachonu ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Solomon.
43. “Ka jachien marach osewuok kuom ng’ato, to owuotho kuonde motwo ma pi ongee, kodwaro kar yueyo, to ok oyudi.
44. Bang’e owacho niya, ‘We adog e oda, kuma ne aaye.’ Kuom mano odok, to oyudo ka ot ni nono, kendo oywe, mi olos maber.
45. Eka owuok odhi oomo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien ngima ng’atno doko marach moloyo kaka ne en chon. Mano bende e kaka notimre ni tieng’ marachni.
46. Kane Yesu pod wuoyo gi ji, min mare gi owetene nobiro, mochung’ gi oko, kadwaro wuoyo kode.
47. Eka ng’at moro nowacho ni Yesu niya, “Meru dwaro loso kodi.”
48. To Yesu nodwoke ni, “Mama en ng’a? Koso owetena to ng’a gini?”
49. Bang’ mano nosiemo jopuonjrene gi lwete, kowacho niya, “Neuru, magi e mama kod owetena,
50. nimar ng’ato ang’ata matimo gima Wuora mae polo dwaro e owadwa, gi nyamera, kod mama.”