English
A A A A A

Mathayo 12:1-21
1. Chieng’ Sabato moro e kindego, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjrene nodenyo, omiyo ne gichako jako wi ngano mondo gicham.
2. To kane jo-Farisai oneno kamano, ne giwacho ni Yesu niya, “Neye kaka jopuonjreni timo gima Chik okwero ni kik tim chieng’ Sabato!”
3. To Yesu nodwokogi kapenjogi niya, “Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng’ mane kech kaye, kaachiel gi joge?
4. Donge ne odhi e Od Nyasaye mi ochamo makati miketo e nyim Nyasaye, ma Chikwa okwero ni en kata joge kik cham, to mak mana jodolo kende?
5. Koso pok usomo e Chik Musa ni chieng’ Sabato jodolo tiyo e Hekalu, ka ketho chik Sabato, to kata kamano gionge bura?
6. Koro anyisou ni nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Hekalu.
7. Muma wacho ni, ‘Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang’won.’ Dine bed ni uwinjo tiend wachno, to da ok ung’ado bura ni joma ok oketho,
8. nikech Wuod Dhano en ruodh Sabato bende.”
9. Kane Yesu oa kanyo, nodhi e od lemo moro,
10. moyudoe ng’at ma lwete otal. To jomoko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho Chik, omiyo ne gipenje niya, “Bende Chikwa oyie mondo ochang ng’ato chieng’ Sabato?”
11. Yesu to nodwokogi kapenjogi niya, “Ka ng’ato kuomu ni gi rombo achiel, mi onyumore e bur chieng’ Sabato, donge doywaye mogole oko?
12. Koro dhano to oloyo rombo nyadidi! Mano nyiso ni Chikwa oyienwa timo gima ber chieng’ Sabato.”
13. Eka nowacho ni ng’at ma lwete otalno niya, “Rie lweti!” Ng’atno norieyo lwete, mi lwete odoko mangima mana kaka komachielo.
14. To jo-Farisai nowuok, modhi ochano kaka digineg Yesu.
15. Yesu nong’eyo gima ne gidwaro timo, omiyo noa e gweng’no. Ji ma thoth noluwe, kendo nochangogi duto,
16. to nokwerogi matek ni kik ginyis ng’ato wachne.
17. Nokwerogi kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Nyasaye nosemiyo Isaya owacho niya,
18. “Neuru, ma e jatichna ma aseyiero. En ng’at ma ahero, kendo ma chunya morgo. Anaket Roho mara kuome, kendo enonyis ogendini duto adierana.
19. Ok nokogi, kata nduru ok nogo, dwonde bende ok nowinji e wang’yore.
20. Kata mana odundu motore ok enotur, mi owit ka gima nono, kendo ok nosim kata mana taya maliel marachrach, nyaka chop okel bura makare kuonde duto.
21. Kuom mano, ogendini duto noket geno margi kuome.”