A A A A A

Mathayo 10:1-20
1. Yesu noluongo jopuonjrene apar gariyo, mi omiyo teko mar golo jochiende, kendo mar chango tuoche duto mopogore opogore.
2. Jopuonjre apar gariyogo e magi: Mokwongo en Simon, ma bende iluongo ni Petro, gi Andrea owadgi, kod Jakobo gi Johana, ma yawuot Zebedi,
3. gi Filipo, gi Bartholomayo, gi Thoma, kod Mathayo ma jasol osuru, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo,
4. gi Simon ma jakedo ne piny, kod Judas Iskariot, mane ondhogo Yesu.
5. Yesu nooro joote apar gariyogo, kowachonigi niya, “Kik udhi e piny joma ok jo-Yahudi, bende kik udonj e dala jo-Samaria moro amora,
6. to dhiuru mana kuom jo-Israel molal ka rombe.
7. Kamoro amora mudhiye, to landieuru wach niya, ‘Loch Polo chiegni!’
8. To bende changuru joma tuo, kendo chieruru joma otho, bende puodhuru jodhoho, kendo goluru jochiende. To kaka useyudo nono bende chiwuru nono.
9. Kik uting’ pesa matin e mifukeu.
10. Bende kik uting’ mifuke mag wuoth kata sede ariyo, kata wuoche, kata luth, nikech jatich owinjore gi chiembe.
11. “To kudonjo e dala moro, bed ni oduong’ kata otin, to ranguru ng’at moyie rwakou, mondo ubed e ode nyaka ua.
12. Ka udonjo e odno, to mosuru joodno ni, ‘Okueuru!’
13. Ka weg odno orwakou, to kue mugwedhogigo mondo osik kanyo. To ka ok girwakou to kue mondo oduognu.
14. To ka ng’ato ok orwakou kata otamore winjo wecheu, to teng’uru buch tiendu ka uwuok e ode kata e dalane.
15. Awachonu adier ni, Chieng’ Bura, to Nyasaye nokum jodalano malit moloyo kaka nokum jo-Sodom gi jo-Gomora.
16. “Winjuru! Aorou mana ka rombe madhi e dier ondiegi. Emomiyo beduru mariek ka thuol, kendo beduru mamuol ka akuru.
17. To beduru motang’ ni ji, nimar ginimaku mi yalu e bura, kendo ginichwadu e utgi mag lemo.
18. Noteru e nyim jotelo, kendo e nyim ruodhi nikech an, mi unuland Wach Maber ni jogo, kendo ni joma ok jo-Yahudi.
19. To ka gimakou to kik uparru gi weche ma duwachi, nikech ka kinde ma kamano ochopo, to nomiu gima onego uwachi,
20. Nimar weche mubiro wacho ok nobed mau, to ginibed mag Roho mar Wuonu.