A A A A A

Mathayo 9:18-38
18. Kane pod Yesu wachonigi wechego, jaduong’ od lemo moro nobiro ire, mogoyo chonge piny, kawachone niya, “Nyara oa tho sani, to yie ibi iket lweti kuome, mondo obed mangima.”
19. Omiyo Yesu noa malo, moluwe. Jopuonjrene bende nodhi kode.
20. To dhako moro mane iye osechuer kuom higni apar gariyo nosudo gi yoka ng’e Yesu, momulo riak lawe,
21. kawacho e chunye niya, “Ka amulo kata mana riak lawe kende, to abiro chango.”
22. Yesu nolokore, moneno dhakono, mi owachone niya, “Nyara bed gi kue. Yieni ema omiyo ichango.” Kamano dhakono nochango mana gikanyono.
23. Kane Yesu ochopo e od jaduong’no noyudo ji ka goyo asili, kendo ywak malit.
24. Nowachonigi niya, “Wuoguru uduto! Nyako ok otho, to onindo aninda.” To giduto ne ginyiere anyiera.
25. Eka kane osegol ji oko, Yesu nodonjo e ot, kuma nyako nitiere. Ne omako bade, mi ochung’.
26. Bang’e humb wachno nolandore e gweng’no duto.
27. Yesu noa kanyo, to kane oyudo owuotho odhi, muofni ariyo nochako luwe, ka kok niya, “Wuod Daudi, yie ikechwa!”
28. Bang’e kane Yesu odonjo e ot, muofnigo nobiro ire, mi openjogi niya, “Uyie ni an gi teko mar timo gima ukwayono?” Ne gidwoke ni, “Ee, jaduong’, wayie.”
29. Eka Yesu nomulo wengegi kawacho niya, “Kaka yieu obet, e kaka mondo otimrenu!”
30. Gikanyono wengegi noyawore, to Yesu nokwerogi matek ni kik ginyis ng’ato wachno.
31. To kata kamano, kane gia kanyo, ne gidhi gilando humb Yesu e gweng’no duto.
32. E kinde mane jogo dhi, jomoko nokelo ng’ato ma jachien oloko momo ir Yesu.
33. To ka ne oseriemb jachiendno, ng’atno nochako wuoyo. Ji duto nowuoro, kawacho ni, “Nyaka nene, pok wanenoe gima kama e Israel!”
34. Jo-Farisai to nowacho niya, “Ruodh jochiende ema miye teko mogologo jochiende.”
35. Bang’ mano, Yesu nowuotho e mier madongo gi matindo duto, kapuonjo ji e utgi mag lemo. Nolando Wach Maber mar Loch Nyasaye, kendo nochango tuoche duto mopogore opogore.
36. Kane oneno ji kaka ng’eny, nokechogi, nikech ne gichandore, kendo gidiwo mana ka rombe ma onge jakwath.
37. Omiyo nowacho ni jopuonjrene niya, “Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok.
38. Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham.”