A A A A A

Mathayo 9:1-17
1. Yesu noidho yie, modok loka machielo, mi odhi dalagi.
2. Ji moko nokelo ng’at man gi tuo athany ire, koting’o e ng’angu. Kane Yesu oneno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng’atno niya, “Bed gi kue! Richoni oweni.”
3. To jopuonj Chik moko noparo e chunygi giwegi ni, “Jali yanyo Nyasaye!”
4. To Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Mar ang’o uparo gik maricho kamago e chunyu?
5. Ere gima yot kuom weche ariyogo? Wacho ni ‘Richoni oweni’? Koso wacho ni, ‘Chung mondo iwuothi idhi’?
6. To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ni ji richo e piny ka.” Eka nowacho ni ng’at matuono niya, “Chung’ ikaw ng’anguni, mondo idog dala.”
7. Ng’atno nochung’, modhi dala.
8. Kane ji oneno gima otimore, ne giluor, mi gipako Nyasaye kuom miyo dhano teko ma kamano.
9. Yesu noa kanyo, kendo kane oyudo owuotho, noneno jasol osuru moro miluongo ni Mathayo, kobet kar solo osuru. Yesu nowachone ni, “Luwa!” mi Mathayo noa malo, moluwe.
10. Bang’e, kane Yesu chiemo e od Mathayo, josol osuru mang’eny kod joricho nobiro, mochiemo kode, kaachiel gi jopuonjrene.
11. Jo-Farisai moko noneno kamano, mi openjo jopuonjrene ni, “Ere gimomiyo japuonju chiemo gi josol osuru kod joricho?”
12. To Yesu nowinjo ka gipenjo kamano, omiyo nowachonigi niya, “Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro.
13. Dhiuru mondo upuonjru tiend gima muma wacho ni, ‘Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang’won.’ Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to abiro mana ni mondo aluong joricho.”
14. Bang’e jopuonjre mag Johana Jabatiso nobiro ir Yesu, mopenje niya, “Ere gima omiyo wan gi jo-Farisai watueyo chiemo pile, to jopuonjreni to ok tim kamano?”
15. Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni wend kisera nyalo bedo mokuyo, ka wuon kisera pod ni kodgi? Ngang’! Mano ok nyalre! To ndalo biro ma nogolie wuon kisera kuomgi, eka ginitue chiemo.
16. “Onge ng’ama nyalo bawo law moti gi rabaw manyien, nikech rabawno dijow lawno, mi med yieche moloyo.
17. Bende divai manyien mapok ochiek ok nyal ol e ndede moti, nikech ka otim kamano, to ndede diyiechi, mi kethre, kendo divai pukre. Kuom mano, divai manyien iolo mana e ndede manyien, eka divai gi ndede ok kethre.”