A A A A A

Mathayo 8:18-34
18. Kane Yesu oneno oganda maduong’ kolwore, nowacho ni jopuonjrene mondo ging’ad nam, gidhi loka machielo.
19. To japuonj Chik moro nobiro ire, mowachone niya, “Japuonj, ayie luwi kamoro amora midhiye.”
20. To Yesu nodwoke niya, “Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi. Wuod Dhano to onge kata gi kama ketie wiye.”
21. Eka ng’at moro, mane achiel kuom jopuonjre Yesu, nowacho ni Yesu niya, “Jaduong’, yiena mondo akwong adog ayik wuora, eka anabi aluwi.”
22. Yesu to ne odwoke ni, “We joma otho oyik jogi motho. In to luwa!”
23. Yesu nodonjo e yie, mi jopuonjrene nodhi kode.
24. To ahiti malich notugore e nam, mi apaka oimo yie. Yesu to noyudo nindo otero.
25. Jopuonjrene nosudo ire, mochiewe, kawachone niya, “Ruoth! Reswa, watho!”
26. Yesu nodwokogi kapenjogi ni, “Ere gima omiyo uluor, un joma nigi yie matin-gi?” Eka noa malo, mokwero ahiti kod apaka, mi nam okue thi!
27. Ne giwuoro giduto, ka gipenjore niya, “Ng’atni en ng’at manadi, ma kata mana yamo gi apaka winje awinjani?”
28. Kane Yesu osechopo loka machielo, e piny jo-Gadara, ji ariyo mowuok kar yiko jomotho nobiro ire. Jogo ne nigi jochiende, kendo ne giger, ma onge ng’ama ne nyalo kadho kanyo.
29. Ne gigoyo koko ka giwacho niya, “Yaye, Wuod Nyasaye, ilaro ang’o kodwa? Koso isebiro mondo isandwa kapok ndalo moketi ochopo?”
30. To kueth maduong’ mag ngurue noyudo kwayo mochwalore gi kanyo.
31. Jochiendego nokwayo Yesu niya, “Ka iriembowa, to terwa ir ngurue kande mondo wadonj kuomgi.”
32. Yesu nowachonigi ni, “Ara, dhiuru!” Omiyo ne gidhi, mi gidonjo kuom nguruego kendo kuethno duto noringo matek, karidore nyaka ei nam, mi pi onegogi pep.
33. Jokwadh nguruego noringo matek, modok dala, mi ohulo wachno duto, to moloyo ne gihulo gima notimore ni joma ne nigi jochiende.
34. Kuom mano jogweng’no duto nowuok mondo one Yesu, to kane ginene, ne gikwaye mondo oa e gweng’gi.