A A A A A

Mathayo 8:1-17
1. Kane Yesu oselor oa e got, oganda maduong’ noluwe.
2. Jadhoho moro nodhi ire mogoyo chonge piny, kawachone niya, “Jaduong’, ang’eyo ni inyalo changa, ka ihero timo kamano.”
3. Yesu norieyo lwete, momule, kawachone ni, “Ee, ayie! Changi, ibed mangima.” Gikanyono dhohone ne ochango.
4. Eka Yesu nowachone niya, “Kik ihul ni ng’ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang’e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.”
5. Yesu nodonjo Kapernaum, mi jaduong’ lweny moro ma ja-Rumi nobiro ire mohombe mondo okonye, kawacho niya,
6. “Jaduong’, jatichna nindo e oda kucha, to en gi tuo athany, kendo rem rame malich.”
7. Yesu nodwoke ni, “Ayie. Abiro dhi mondo achange.”
8. To jaduong’ lweny nowachone niya, “Ooyo, jaduong, an ok owinjore idonj e bwo tat oda, to wach mana wach kende, to jatichna biro kwo.
9. Ang’eyo kamano nikech an bende an ng’at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni, ‘Dhiyo!’ to odhi, kendo ka awacho ni machielo ni, ‘Bi!’ to obiro. Jatichna bende ka awachone ni, ‘Tim kama’ to otimo.”
10. Kane Yesu owinjo kamano, ne owuoro, mi owacho ni joma ne luwe niya, “Adiera awachonu ni pok anenoe yie machal gi mar ng’atni, kata mana kuom jo-Israel.
11. Bende awachonu ni ji mang’eny nobi koa yo wuokchieng’ gi yo podho chieng’, kendo ginibed e Piny Ruodh Polo, ka gichiemo gi Ibrahim gi Isaka kod Jakobo.
12. To joma ne onego bed kuno nowit oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie.”
13. Eka Yesu nowacho ni jaduong’ lweny niya, “Koro dhi adhiya dala! Kaka iseyieno e kaka gino mondo otimreni.” Kamano jatichne nochango mana gikanyono.
14. Yesu nodhi e od Petro, mi oyudo ka min chi Petro nindo, ka nigi midhusu.
15. Yesu nomako lwet dhakono, mi midhusu mane en-go orumo, kendo noa malo, motiyonigi.
16. Kane piny ochopo odhiambo, ji nokelo joma thoth man gi jochiende ir Yesu, mi Yesu nogolo jochiendego mana gi wach kende, kendo nochango joma tuo duto.
17. Mano notimore mondo ochop gima janabi Isaya nosewacho niya, “En owuon ne okawo midekrewa, kendo noting’o tuochewa.”