English
A A A A A

Mathayo 1:1-25
1. Anywola mar Yesu Kristo ma nyakwar Daudi, kendo nyawar Ibrahim e ma:
2. Ibrahim nonywolo Isaka, to Isaka nonywolo Jakobo. Jakobo nonywolo Juda gi owetene,
3. to Juda nonywolo Perez gi Zera, ma min-gi ne Tamar. Perez nonywolo Hezron, to Hezron nonywolo Ram.
4. Ram nonywolo Aminadab, to Aminadab nonywolo Nashon. Nashon nonywolo Salmon, Ram nonywolo Aminadab, to Aminadab nonywolo Nashon. Nashon nonywolo Salmon,
5. to Salmon nonywolo Boaz gi chiege ma Rahab. Boaz nonywolo Obed gi chiege ma Ruth, to Obed nonywolo Jesse.
6. Jesse to nonywolo Daudi ma ruoth. Daudi nonywolo Solomon gi chi Uria,
7. Solomon nonywolo Rehoboam, to Rehoboam nonywolo Abija. Abija nonywolo Asa,
8. to Asa nonywolo Jehoshafat. Jehoshafat nonywolo Joram, to Joram nonywolo Uzia.
9. Uzia nonywolo Jotham, to Jotham nonywolo Ahaz. To Ahaz nonywolo Hezekia,
10. To Hezekia nonywolo Manase. Manase nonywolo Amon, to Amon nonywolo Josia.
11. Josia nonywolo Jekonia gi owetene e ndalo mane odarie jo-Israel kitero Babulon.
12. To bang’ darogi, Jekonia nonywolo Shealtiel, to Shealtiel nonywolo Zerubabel.
13. Zerubabel nonywolo Abiud, to Abiud nonywolo Eliakim. Eliakim nonywolo Azor,
14. to Azor nonywolo Zadok. Zadok nonywolo Akim, to Akim nonywolo Eliud.
15. Eliud nonywolo Eliezar, to Eliezar nonywolo Mathan. Mathan nonywolo Jakobo,
16. to Jakobo nonywolo Josef chwor Maria. Maria to ema nonywolo Yesu miluongo ni Mesia.
17. Kamano gin tienge apar gang’wen, chakre Ibrahim nyaka Daudi, kendo tienge apar gang’wen bende, chakre Daudi nyaka chop kinde mane odarie jo-Israel kitero Babulon. Bang’e nitie tienge apar gang’wen, chakre kinde mane odargieno nyaka ndalo nywol Mesia.
18. Nywol mar Mesia ne chalo kama: Kane Josef osemako keny Maria min Yesu, to pok gikendore, Maria noyudo ni osemako ich kuom teko mar Roho Maler.
19. To Josef mane kende, ne ng’at ma kare, kendo kaka ne ok odwar kuodo wiye, nochano mondo oketh keny ling’ling’.
20. To kane oyudo pod oparo wach, malaika mar Nyasaye nofwenyorene e lek, mowachone niya, “Josef nyakwar Daudi, kik iluor kawo Maria obed chegi, nikech ich ma en gono oyudo kuom teko mar Roho Maler.
21. Obiro nywolo wuowi, mi ichak ni Yesu, tiende ni Jawar, nikech enowar joge kuom richogi.”
22. Mago duto notimre mondo ochop wach mane Ruoth Nyasaye osemiyo janabi owacho niya:
23. “Nyako nomak ich, mi nonywol wuowi, kendo nochake ni Emanuel, tiende ni, Nyasaye ni kodwa.”
24. Kuom mano, kane Josef ochiew oa e nindo, nokawo Maria obedo chiege, kaka malaika mar Ruoth nosewachone,
25. to ne ok oriwore kode nyaka onywolo wuode. Josef nochako wuowino ni Yesu.