A A A A A

Mathayo 18:21-35
21. Bang’e Petro nobiro ir Yessu, mopenje ni, “Ruoth, owadwa dikethna nyadidi, kapod aweyone aweya? Dawene nyaka ndalo abiriyo koso?”
22. To Yesu nodwoke ni, “Ooyo, ok awachonu ni mondo iwene kuom ndalo abiriyo, to nyaka iwene kuom ndalo piero abiriyo nyadibiriyo!
23. Mano emomiyo inyalo pimo Loch Polo gi ruoth moromane dwaro mondo onon kaka jotichne tiyo gi pesane.
24. To kane ochako kueno, nokelne jotichne moro mane nigi gope moromo siling’ tara gi tara.
25. To jatichno ne onge gi yo ma dichulgo gopeno, omiyo ruodhe nowacho ni mondo ong’iewe ka misumba, kaachiel gi chiege gi nyithinde kod gige duto, mondo ochulgo gowino.
26. To jatichno nopodho piny e tiend ruodhe kosaye niya, ‘Yie, itera mos, to abiro chuli gopi ma an-go duto.’
27. Kane ruodhe owinjo kamano, nokeche, mogonye, kendo oweyone gowino.
28. “To ng’atno nowuok, moromo gi jatich wadgi mane nigi gope moromo siling moko manok kende. Ne omako Ng’atno gi ng’ute, modeyo, kowachone ni, ‘Chula gopa ma in-go.’
29. To jatich wadgino nopodho piny e tiende, kahombe niya, ‘Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an-go duto.’
30. To jalo notamore weye, modhi otere e jela nyaka chop ochule gope.
31. Kane jotich wetegi oneno gima otimore, chunygi nodoko malit ahinya, omiyo ne gidhi ir ruodhgi, mi ginyise weche duto.
32. Eka ruodhgino noluongo ng’atno ire, mowachone niya, ‘In jatich marachni! Nende aweyoni gopa duto ma in-go nikech ne ikwaya.
33. To koro donge owinjore ikech jatich wadu mana kaka an bende nende akechi?’
34. Mirima nomako ruodhno ahinya, mi otero jatichneno e jela, mondo okume kuno nyaka chop ochul gowino duto.”
35. Yesu notieko, kawacho niya, “Mano e kaka Wuora mae polo bende notim ni ng’ato ka ng’ato kuomu ma ok oweyo ni wadgi gi chunye duto!”