A A A A A

Johana 4:31-54
31. E sa mane dhakono odhi omoe joma chwogo, jopuonjre Yesu ne sayo Yesu ni, “Japuonj, chamie gimoro.”
32. To ne odwokogi ni, “An gi chiemo ma un ok ung’eyo.”
33. Omiyo jopuonjre nochako penjore kendgi ni, “Ng’ato osekelone chiemo koso?”
34. Yesu nowachonigi ni, “Chiemba en timo gima Jal mane oora dwaro, kendo tieko tich mane omiya.
35. Donge uwacho ni pod dueye ang’wen eka cham chiegi? Anto awachonu ni, ng’iuru puothe maber, mondo une kaka cham osechiek moromo keyo!
36. Kata mana sani jokeyo yudo pokgi, kendo choko cham ni ngima ma nyaka chieng’. Kamano jochuoyo kod jokeyo bedo mamor kanyakla,
37. mana kaka ngero wacho, ni, ‘Ng’at achiel chuoyo, to ng’at machielo keyo.’ Ngerono en adier,
38. nikech aseorou mondo uka cham mane luchu ok ochuerie. Jomoko nono ema notiyo matek, to un ema koro uchamo luchgi.”
39. Jo-Samaria mang’eny mane nitie dalano noyie kuom Yesu nikech wach mane dhakono osewachonigi ni, “Nohulona gik moko duto ma asetimo.”
40. Kuom mano, kane jo-Samaria odhi ir Yesu, ne gikwaye mondo oyie obed kodgi, mi noyie, mobet kodgi kuom ndalo ariyo.
41. Ji mang’eny moko bende koro noyie, ka giwinjo weche mane Yesu wacho owuon.
42. Omiyo ne giwacho niya, “Koro wayie, to ok nikech gima nyocha iwacho, to mana nikech wasewinje gi itwa wawegi, kendo koro wang’eyo ni en Jawar mar piny.”
43. Kane Yesu osetieko ndalo ariyo kanyo, noa modhi Galili,
44. nikech en owuon nosewacho niya, “Janabi ok mi duong’ e gweng’gi.”
45. Kane ochopo Galili, to jo-Galili norwake gi mor nikech ne giseneno gik moko duto mane otimo Jerusalem e ndalo Sap Pasaka, nimar gin bende ne gidhi e sawo.
46. Yesu ne ochako odok Kana e piny Galili, kuma ne olokoe pi divai. To jaduong’ moro ne ni kuno mane wuode tuo Kapernaum.
47. Kane ng’atno owinjo ni Yesu osea Judea mi obiro Galili, nodhi ire mokwaye mondo odhi ochangne wuode mane chiegni tho.
48. Yesu nowachone niya, “Un, ka ok uneno ranyisi gi honni, to ok unyal bedo gi yie.”
49. To jaduong’no nowachone niya, “Jaduong’, yie ibi kapok nyathina otho.”
50. To Yesu nodwoke ni, “Dhiyo, wuodi ngima!” Ng’atno noyie wach Yesu, modhi.
51. Kane pod en e yo odhi, jotichne noromone gi wach ni wuode osekwo.
52. Nopenjogi sa mane ochako bedoe mangima, mi gidwoke ni, “Midhusu nyoro oweye sa abiriyo mar odiechieng’.”
53. Eka wuon nyathi nong’eyo ni mano e sa onogo ma nyoro Yesu owachone ni, “Wuodi ngima.” Kuom mano, en owuon kaachiel gi joode, ne giyie kuom Yesu.
54. Mano e hono mar ariyo mane Yesu otimo kosea Judea odhi Galili.