A A A A A

Johana 6:52-71
52. Jo-Yahudi nochako dhawo kendgi niya, “Ere kaka jali dimiwa ringre mondo wacham?”
53. Yesu nowacho nigi ni, “Awachonu adier ni, ka ok uchamo ringre Wuod Dhano kendo umadho rembe, to uonge gi ngima e iu.
54. Ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo anachiere chieng’ giko piny.
55. Ringra e chiemo madieri, kendo remba e math adieri.
56. Kamano ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, ema osiko kuoma, kendo an bende asiko kuome.
57. Kaka Wuoro mangima noora, kendo angima nikech en, e kaka ng’at mochamo ringra bende nobed mangima nikech an.
58. Ma e kuon mane olor oa e polo. Ok ochal gi gima ne kwereu ochamo to bang’e otho. Ng’at ma ochamo kuonni to nobed mangima nyaka chieng’”
59. Yesu nowacho wechego kapuonjo e od lemo Kapernaum.
60. Jopuonjre Yesu mang’eny mane owinjo wechego nowacho niya, “Ma puonj matek manadi! Ng’ano ma dichikne ite?”
61. Yesu nong’eyo ni jopuonjrene ng’ur kuom puonjneno, omiyo nopenjogi ni, “Wachni obwogou koso?
62. Ka kamano, to kara dubwogi machal nadi, ka uneno Wuod Dhano kaidho dok malo kama ne oaye?
63. Roho ema kelo ngima; dhano to ok nyal gimoro. Weche ma asewachonu gin roho kod ngima,
64. to ji moko kuomu pod ok oyie.” Yesu nowacho kamano nikech nyaka a chakruok noseng’eyo joma oyie, kod ng’at mane biro ndhoge.
65. Eka nomedo wacho niya, “Mano ema omiyo ne awachonu ni ng’ato ok nyal biro ira ka ok Wuora ema omiyo obiro.”
66. Chakre kanyo ng’eny jopuonjrene nodok chien, mi oweyo luwe.
67. Omiyo nopenjo joote apar gariyo ni, “Un bende udwaro weya koso?”
68. To Simon Petro nodwoke ni, “Ruoth, ere ng’ama dwadhi ire, to in ema in gi weche makelo ngima ma nyaka chieng’?
69. Wan koro waseyie, kendo wang’eyo ni in e Ng’ama Ler mar Nyasaye.”
70. To Yesu nodwokogi niya, “Un ji apar gariyo, donge ne ayierou uduto? To kata kamano ng’at achiel kuomu en jachien.”
71. Nowuoyo mana kuom Judas wuod Simon Iskariot, nikech kata obedo mana ni Judas ne achiel kuom joote apar gariyogo, to en ema nobiro ndhogo Yesu.