A A A A A

Tich Joote 13:26-52
26. “Un jowetena ma nyikwa Ibrahim, kaachiel gi ji mamoko moluoro Nyasaye, wan ema osekelnwa wach warruokni,
27. nikech joma odak Jerusalem kod jodonggi ne ok ong’eyo ni Yesu e Jawar, bende ne ok giwinjo tiend weche jonabi misomo pile chieng’ Sabato ka Sabato. To kata kamano ka ne ginege, to ne gimiyo gima ne jonabi okoro otimore.
28. To kata obedo ni ne ok ginyal yudo gima omiyo owinjore ging’adne buch tho, to pod ne gichuno achuna Pilato mondo ogol chik onege.
29. Kane gisetimone gik moko duto ma Muma wacho kuome, ne gilore piny e msalaba, mi gikete e bur.
30. To Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho,
31. kendo kuom ndalo mang’eny nofwenyore ni joma ne oseluwe koa Galili odhi Jerusalem. Gin ema tinde gihulo ni jo-Israel weche man kuome.
32. To wan, wan kaeri mondo walandnu Wach Maber, ni, kuom chiero Yesu,
33. Nyasaye osetimonwa gima ne osingore ni kwerewa, mana kaka Muma wacho e Zaburi mar ariyo ni, ‘In e Wuoda, tiende ni asedoko Wuoru.’
34. To kuom chiero Yesu kuom joma otho mondo kik ochak otho kendo, nowacho niya, ‘Anamiu gueth maler kendo madier, mane asesingora ni Daudi.’
35. E kaka bende owacho e Zaburi machielo ni, ‘Ok niwe mondo ringre Ng’ati Maler otow.’
36. “To kane Daudi osetimo gik mane Nyasaye dwaro mondo otim e ndalone, notho, moyike but kwerene, kendo ne otop.
37. Jal mane Nyasaye ochiero oa kuom joma otho, to ne ok otop!
38. Kuom mano, owetena, unyalo neno uduto ni kuom Yesu ema ilandonue wach mar weyo richo.
39. Bende nyaka ung’e ni ng’ato ka ng’ato moyie kuome, to owene richone duto mane Chik Musa otueyo.
40. Emomiyo, tang’uru mondo kik masiche mane jonabi okoro timrenu. Jonabi nosekoro niya,
41. ‘Neuru, un joma ochayo jigi! Humuru, kendo laluru nono, nikech tich ma atiyo e ndalou en gima ok unyal yie, kata da bed ni ng’ato hulnu tiende!’ ”
42. Kane Paulo gi Barnaba jowuok e od lemo, ji nokwayogi mondo giduog chieng’ Sabato mabiro, gimed puonjogi wechego.
43. Bang’ chokruokno, jo-Yahudi mang’eny kod jomoko mathoth moluoro Nyasaye mane oselokore luwo kit lemo mar jo-Yahudi, nodhi gi Paulo gi Barnaba. Ji ariyogo nopuonjogi, kajiwogi mondo gisik mana kuom ng’wono mar Nyasaye.
44. Chieng’ Sabato maluwo mano, chiegni ji duto manie dalano nobiro mondo owinj Wach Ruoth.
45. To kane jo-Yahudi oneno oganda maduong’no nyiego nomakogi ahinya, mi gidagi weche Paulo, ka gikwere kendo giyanye.
46. To Paulo gi Barnaba ne jomedo wuoyo gi chir moloyo, ka giwacho ni, “Un ema owinjore kwong landnu Wach Nyasaye. To kaka usedage, kendo ok une ni uwinjoru gi ngima ma nyaka chieng’, koro wabiro weyou mondo wadhi ir ogendini ma ok jo-Yahudi,
47. nikech Ruoth Nyasaye osemiyowa chik niya, ‘Aseketi ibed ler mar Ogendini, mondo ibed yor warruok ni piny ngima.’ ”
48. Kane joma ok jo-Yahudi owinjo wachno, ne gidoko mamor, mi gimiyo Wach Nyasaye duong’, kendo ji duto mane Nyasaye oseyiero mondo oyud ngima ma nyaka chieng’ noyie kuom Yesu.
49. Wach Ruoth Nyasaye nolandore kuonde duto e gweng’no.
50. To jo-Yahudi noketho chuny jodong dalano, kod chuny mond joma dongodongo ma ok jo-Yahudi mane oluoro Nyasaye. Kamano ne gimiyo ji osando Paulo gi Barnaba, mi giriembogi gia e gweng’gi.
51. To jootego noteng’onigi buch tiendgi, mi owuok odhi Ikonio.
52. Jopuonjre mane ni Antiokia to nodong’ kopong’ gi mor kod Roho Maler.