A A A A A

Johana 7:1-27
1. Bang’ mano, Yesu nowuotho koni gi koni ka puonjo e piny Galili. Ne ok odwa dhi Judea nikech jodong jo-Yahudi ne dwaro nege.
2. Sap jo-Yahudi miluongo ni Sap Kiche ne chiegni,
3. omiyo owetene nowachone ni, “A ka, idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo.
4. Ka ng’ato dwaro mondo ji ong’eye, to ok onyal tiyo kama opondo. Ka en adier ni itimo gik ma kamagi, to ara nyisri e nyim piny.”
5. Ne giwachone kamano nikech kata gin ma gin owetene ne ok giyie kuome.
6. Yesu nodwokogi niya, “Kindena pok ochopo, to un, kindeu nitie ndalo duto.
7. Un piny ok nyal mon kodu to an omon koda nikech kinde duto asiko kanyise ni timbene richo.
8. Un, dhiuru adhiya e sawono. An to ok adhi, nikech kindena pok ochopo.”
9. Kane osewacho kamano, nodong’ Galili.
10. To kane owete Yesu osedhi e sawo, en bende nodhi. To ne ok odhi ratiro, to nodhi mana ling’ling’.
11. Jodong jo-Yahudi nomanye e sawo, ka penjo kuma entie.
12. Ji mang’eny mane odhi e sawono ne wuoyo kuom Yesu, ka moko wacho ni, “Ooyo, owuondo ogandawa.”
13. To kata kamano onge ng’ama noloso kuome ratiro, nikech ne giluoro jodong jo-Yahudi.
14. To chieng’ mane ndalo sawo ochopo e diere, Yesu nodhi e Hekalu, mochako puonjo ji.
15. Jodong jo-Yahudi nowuoro, kawacho ni, “Ere kuma ng’atni oyudoe rieko makama, to ok osomo?”
16. Yesu nodwokogi ni, “Gik ma apuonjo ok gin maga awuon, to gin mag Jal mane oora.
17. Ng’at moyie timo gima Nyasaye dwaro, to biro ng’eyo kata ka weche ma apuonjo oa ka Nyasaye, kata ka apuonjo mana wechena awuon.
18. Ng’at ma loso gi tekone owuon en ng’at madwaro mondo oyud duong’, to ng’at madwaro mondo ng’at mane oore oyud duong’ en jaadiera, kendo oonge gi miganga kata matin.
19. Donge Musa nomiyou Chik, to onge kata ng’at achiel kuomu morito? Ka ok kamano, to ang’o momiyo udwaro nega?”
20. Ji nodwoke ni, “Jachien ni kodi! Ng’ano madwaro negi?”
21. Yesu nowachonigi niya, “Ne atimo gimoro achiel kende chieng’ Sabato, mi ubwok uduto.
22. Paruru ni Musa nomiyou chik mar tero nyangu. (To chutho Musa ok ema nokelo chikno, to kwereu ema nochake.) Chikno omiyo utero yawuotu nyangu chieng’ Sabato.
23. To ka un utero nyathi nyangu chieng’ Sabato, mondo kik uketh Chik Musa, to marang’o ukecho koda kuom chango ng’ato chieng’ Sabato, mi dende duto bed mangima?
24. Mano omiyo kik ung’ad bura kurango mana gik ma oko, to ng’aduru bura mana gi adiera.”
25. Jo-Jerusalem moko nopenjore niya, “Donge ma e jal ma gidwaro nego cha?
26. To winjuru kaka opuonjo ji mana e lela, to onge ng’ama wachone gimoro. Koso dibed ni jodongwa ong’eyo ni en Mesia?
27. To mano ok nyal bet kamano, nikech waduto wang’eyo kuma jali oaye. Mesia to kabiro, to onge ng’ama nong’e kuma oaye.”