A A A A A

Johana 6:22-51
22. Kinyne, oganda mane odong’ loka machielo noparo ni yie achiel kende ema ne ni kanyo, kendo ne ging’eyo ni Yesu ne ok oidho e yieno kod jopuonjrene, to jopuonjrene nodhi mana kendgi.
23. To yiedhi moko moa Tiberia nobiro, mogowo machiegni gi kama ne ji ochamoe makati mane Yesu oguedho.
24. Omiyo kane ji oneno ni Yesu onge kanyo, kendo ni jopuonjrene bende onge, ne giidho yiedhigo, mi gidhi Kapernaum, manyo Yesu.
25. Kane jogo oyudo Yesu loka machielo, ne gipenje niya, “Japuonj, ichopo ka karang’o?”
26. Yesu nodwokogi ni, “Awachonu adier ni, udwara mana nikech makati ma nyoro uchamo, muyieng’, to ok nikech honni museneno.
27. Kik uti ni chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo mosiko, kendo makelo ngima ma nyaka chieng’. Wuod Dhano ema nomiu chiemono, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode.”
28. Eka ne gipenje ni, “Ang’o monego watim, eka wabed joma tiyo tich Nyasaye?”
29. To Yesu nodwokogi ni, “Tich ma Nyasaye dwaro mondo uti en ni mondo uyie kuom Jal mane ooro.”
30. Kuom mano ne gichako gipenje niya, “To ere ranyisi minyalo timo mondo wane, eka wayie gima iwacho? Ang’o minyalo timo?
31. Kwerewa ne ochamo chiemo miluongo ni Manna e thim, kaka ondiki e Muma ni, ‘Nomiyogi chiemo moa e polo mondo gicham.’ ”
32. Eka Yesu nomedo wachonigi niya, “Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou kuon maradier moa e polo, to Wuora ema miyou kuon maradier moa e polo,
33. nikech kuon ma Nyasaye chiwo en mana jal molor oa e polo, kendo ochiwo ngima ni piny.”
34. Kane giwinjo wachno ne gikwaye ni, “Jaduong’ yie imiwa kuonno pile.”
35. To Yesu nodwokogi ni, “An e kuon mar ngima, kendo ng’ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng’, bende ng’at moyie kuoma riyo ok nochak olo ngang’.
36. To asewachonu ni, kata obedo ni usenena, to ok uyie kuoma.
37. Ji duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng’ato ang’ata mobiro ira ok nariemb ngang’,
38. nikech ok aselor aa e polo mondo atim gik ma Jal mane oora dwaro.
39. Jal mane oora dwaro ni kik awit kata ng’at achiel kuom joma ne omiya, to ni mondo achiergi duto chieng’ giko piny.
40. Adier, Wuora dwaro ni mondo ng’ato ang’ata moneno Wuowi, mi oyie kuome, oyud ngima ma nyaka chieng’; kendo anachiere chieng’ giko piny.”
41. Jo-Yahudi nochako ng’ur kane giwinjo ka Yesu owacho ni en e kuon moa e polo.
42. To ne gipenjore ni, “Jali ok e Yesu wuod Josef koso? Donge wang’eyo wuon mare? To ere kaka onyalo wacho ni olor oa e polo?”
43. Yesu nodwokogi ni, “Weuru ng’ur.
44. Onge ng’ama nyalo biro ira mak mana ka Wuoro mane oora ema okele; kendo anachiere chieng’ giko piny.
45. Ondik e Kitap jonabi ni, ‘Nyasaye nopuonj ji duto.’ Omiyo ng’ato ka ng’ato ma owinjo dwond Wuoro mi opuonjore kuome, to biro mana ira.
46. Ok awach ni nitie ng’at moro moseneno Wuoro, to mak mana Jal mane oa ka Nyasaye kende ema osenene.
47. Awachonu adier ni, ng’at moyie ema nigi ngima ma nyaka chieng’.
48. An e kuon mar ngima.
49. Kwereu nochamo Manna e thim, to kata kamano ne githo.
50. Anto awuoyo kuom kuon moa e polo, ma ka ng’ato ochamo to ok nyal tho ngang’.
51. An e kuon mangima mane olor oa e polo. Ng’at mochamo kuonni nobed mangima nyaka chieng’. To bende kuon ma abiro chiwo mondo piny oyud ngima en ringra.”