A A A A A

Tich Joote 13:1-25
1. Kuom kanyakla mar jo-Kristo man Antiokia manie piny Kilikia ne nitie johul wach kod jopuonj. Ne gin Barnaba gi Simeon miluongo ni Rateng’, gi Lukio ja-Kurene, gi Manaen, mane opidh kaachiel gi ruoth Herode, kod Saulo.
2. To kane oyudo gilamo Ruoth, kendo gitueyo chiemo, Roho Maler nowacho nigi niya, “Walnauru Barnaba gi Saulo oti tich ma aseluongogi mondo giti.”
3. Eka ne gimedo lemo, kendo gitueyo chiemo, bang’e ne giyieyo lwetgi kuom Barnaba gi Saulo, mi giweyogi gidhi.
4. Kane Roho Maler oseoro Barnaba gi Saulo kamano, ne gidhi Seleukia, kuma ne giidhoe yie mi gikwang’ gidhi Saipras.
5. Kane gichopo Salamis, ne gilando Wach Nyasaye e ut lemo mag jo-Yahudi, ka Johana konyogi.
6. Ne giwuotho e chulano duto, ka gilando Wach Maber, nyaka ne gichopo Pafo, kuma ne ginwang’oe ajuoga moro ma nyinge Bar-Yesu (to dho Yunani luonge ni Eluma.) Ne en ja-Yahudi, kendo ne owuondore ni en janabi.
7. Bende ne en osiep Sergio Paulo, ma ruodh chulano, kendo mane ng’ama riek. Ruodhno noluongo Barnaba gi Saulo mondo odhi ire, nikech ne odwaro winjo Wach Nyasaye.
8. To ajuoga miluongo ni Elumano notamogi, kotemo geng’o ruoth mondo kik yie kuom Yesu.
9. Eka Saulo ma bende iluongo ni Paulo, nopong’ gi Roho Maler. Norango wang’ ajuogano tir,
10. mowachone niya, “Yaye, in wuod Satan! In jasik gik moko duto mabeyo! Ipong’ gi timbe duto mag miganga, kendo pile itemo loko adiera mag Nyasaye obed mag miriambo!
11. To koro winji, kata mana sani Ruoth Nyasaye biro goyi gi lwete, kendo ibiro bedo muofu, mi ok ninen kuom ndalo moko.” Gikanyono mudho mandiwa noimo wang’ Eluma, mi owuotho komulo amula, kendo kodwaro ng’ama taye gi lwete.
12. Kane ruoth oneno gima otimoreno, noyie kuom Yesu, kendo nohum nono kuom puonj Ruoth Yesu.
13. Paulo kod joma ne en go ne joa Pafo, mi okwang’ nyaka Perga e piny Pamfulia, to Johana noweyogi kuno, modok Jerusalem.
14. Eka ne gia Perga, mi gidhi Antiokia e piny Pisidia, kendo ne gidhi e od lemo mar jo-Yahudi chieng’ Sabato, mi gibet piny.
15. Kane osesom weche moko moa e Chik Musa, kod mag Jonabi, jodong od lemo nokowonigi wach ni, “Owetewa, ka un gi wach moro madujiwgo ji, to wachuru.”
16. Eka Paulo nochung’, moting’o bade, kendo ochako wuoyo niya: “Un owetena ma jo-Israel, kod ji mamoko duto moluoro Nyasaye, winjuru.
17. Nyasaye ma Nyasach jo-Israelgi noyiero kwerewa, moloko oganda motegno e ndalo mane gin jodak e piny Misri. Bang’e nogologi kuno gi tekone maduong’,
18. kendo nokurogi e thim kuom higni ma dirom piero ang’wen.
19. Eka notieko ogendini abiriyo mane oyudo odak e piny Kanaan, mi omiyo joge owuon pinyno.
20. Bang’ higni ma dirom mia ang’wen gi piero abich, nomiyogi jong’ad bura moritogi nyaka ndalo janabi Samuel.
21. To kane gikwayo mondo gibed gi ruoth, Nyasaye nomiyogi Saulo wuod Kish ma jadhood Benjamin mondo obed ruodhgi, mi noritogi kuom higni piero ang’wen.
22. Eka Nyasaye nogole, moketonigi Daudi ruoth. En ema Nyasaye nowuoyo kuome niya, ‘Aseyudo ni Daudi wuod Jesse e ng’at ma chunye chal gi mara, kendo ema notim gik moko duto ma adwaro.’
23. “Yesu ma nyakwar Daudi ema Nyasaye otimo Jawar jo-Israel, kaka nosingore.
24. To kane Yesu pok ochako tichne, Johana nosebedo kapuonjo jo-Israel duto mondo gilokre giwe richogi, obatisgi.
25. To kane Johana koro chiegni tieko tichne, nopenjo ji ni, ‘Un uparo ni an ng’a? An ok an Jal mugeno ni biro biro. To winjuru! Ng’at moro biro bang’a ma ok awinjora gonyo wuochene e tiende.’