A A A A A

Johana 5:1-23
1. Bang’ mano, Yesu nodhi Jerusalem, nikech nitimo Sap jo-Yahudi moro kuno.
2. E Jerusalem kuno, e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitie yawo moro miluongo gi dho Yahudi ni Bethesda. Yawono ne nigi agolni abich.
3. Ji mang’eny matuo, kaka muofni, gi rang’onde, kod pudhe, ne nindo e agolnigo [Ne girito mondo pi otugre,
4. nimar kinde moko malaika ne lor e yawono, kendo tugo pi. To bang’ tugruok pi kamano, ng’at matuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma en go.]
5. To ng’at moro ne ni kanyo, mane osebedo matuo kuom higni piero adek gaboro.
6. Yesu nonene konindo kanyo, mi ong’eyo ni osetieko ndalo mang’eny, omiyo nopenje niya, “Idwaro mondo ochangi koso?”
7. To ng’at matuono nodwoke ni, “Jaduong’, aonge gi ng’at ma diketa e yawo ka pi otugore, nikech an, kadwaro dhi, to ng’at machielo kwongona akwonga,”
8. Yesu nowachone niya, “Chungi, ikaw pieni, iwuothi!”
9. Gikanyono ng’atno nochango, mokawo piene, kendo owuotho. To chieng’no ne en chieng’ Sabato.
10. Mano omiyo jodong jo-Yahudi nowacho ni ng’at mane osechangono niya, “Kawuono en chieng’ Sabato, omiyo Chikwa ok oyie mondo iting’ pieni kamano.”
11. To ng’atno nodwokogi ni, “Jal ma nende ochanga ema nowachona mondo ating’ piena awuothi.”
12. Eka ne gipenje ni, “En ng’a, ma nende owachoni ni mondo iting’ pieni iwuothi?” To ng’at mane osechangono ne ok ong’eyo nying ng’at mane ochange,
13. nimar Yesu nosea, nikech ji ne thoth kanyo ahinya.
14. Bang’e Yesu noyudo ng’atno e Hekalu, mowachone niya, “Winji! Kaka koro osechangi, koro we timo richo, nono to dipo ka gimoro marach moloyo otimi.”
15. Eka ng’atno nodhi, monyiso jo-Yahudi ni ng’at mane ochange iluongo ni Yesu.
16. Kuom mano, jo-Yahudi nochalo himo Yesu, nikech notimo gik ma kamago chieng’ Sabato.
17. To Yesu nodwokogi niya, “Wuora pod tiyo nyaka chil kawuono, kendo an bende atiyo mana kamano.”
18. Mano nomiyo jo-Yahudi oramo ni nyaka nege. To ne ok gidwar nege nikech ketho Sabato kende, to ne gidwaro nege bede nikech nopiemore gi Nyasaye, koluongo Nyasaye ni Wuon mare.
19. To Yesu nodwokogi niya, “Adier, adier awachonu ni, Wuowi ok nyal timo gimoro kende owuon, to otimo mana gima oneno ka Wuoro timo, nikech gima Wuoro timo, ema Wuowi bende timo.
20. Wuoro ohero Wuowi, kendo onyise gik moko duto ma en owuon otimo, to bende enonyise timbe madongo moloyo magi, mi unuwuor!
21. Kaka Wuoro chiero joma otho, komiyo ngima, e kaka Wuowi bende yiero joma odwaro, kendo omiyo ngima.
22. To bende Wuoro ok ng’ad ni ji bura, to oseketo teko mar ng’ado bura e lwet Wuowi,
23. mondo ji duto omi Wuowi duong’ mana kaka gimiyo Wuoro. Ng’at ma ok mi Wuowi duong’, to ok mi Wuoro mane ooro Wuowi duong’.