A A A A A

Tich Joote 14:1-27
1. Gima kamano ema bende notimore Ikonio. Paulo gi Barnaba ne jodhi e od lemo mar jo-Yahudi, molando wach gi teko, mi jo-Yahudi mang’eny kod joma ok jo-Yahudi noyie.
2. To jo-Yahudi mane otamore yie noketho chuny joma ok jo-Yahudi, mi omiyogi mon gi jopuonjre.
3. Paulo gi Barnaba nobet kuno kuom ndalo mathoth ka giwuoyo gi chir kuom Ruoth, kendo Ruoth nomiyogi teko mar timo honni kod ranyisi, konyisogo ni wach mane giwacho kuom ng’wonone en adier.
4. To jodalano nopogore, moko nodok ni jo-Yahudi, to moko nodok ni joote.
5. Bang’e joma ok jo-Yahudi, kaachiel gi jo-Yahudi kod jodong dala nopimo wach mondo omonj joote, kendo ogogi gi kite.
6. To joote nofwenyo gima timore, omiyo ne giringo gidhi Lustra gi Derbe, miech Lukaonia, kod gweng’ mokiewo kodgi.
7. Kuondego bende ne gilandoe Wach Maber.
8. Ng’at moro nodak Lustra ma tiendene omoko. Ne osebet puth chakre nywolne, kendo ne ok onyal wuotho.
9. Ne ochiko ite, mowinjo weche Paulo. To kane Paulo orange mi oneno ka en gi yie ma dimi change,
10. nowachone matek ni, “Chung’ tir gi tiendeni!” Eka ng’atno nochikore malo mochako wuoth.
11. Ka ne oganda oneno gima Paulo otimo, ne gikok gi dho Lukaonia niya, “Nyiseche osekawo kit ji mi olor irwa e piny ka!”
12. Eka ne gichako Barnaba ni Zeu, to Paulo ne gichako ni Herme, nikech en ema ne olando wach moloyo.
13. Jadolo mar nyasaye moro miluongo ni Zeu, mane hekalune nie nyim dalano, nokelo ruedhi moketnigi maua e dhorangach. En kaachiel gi joma nochokore ne gidwaro timone jootego misango.
14. To kane Barnaba gi Paulo owinjo gima ne gidwaro timo, ne giyiecho lepgi, mi giringo e kind ji,
15. ka gikok ni, “Yawa, ang’o momiyo utimo kamano? Wan mana ji ka un, to gima watimo en mana landonu Wach Maber, mondo uwe timbe manonogi, ulokru ir Nyasaye Mangima, ma ochueyo polo gi piny kod nam, kaachiel gi gik moko duto manie i gi.
16. E kinde machon, Nyasaye noyie ni ogendini duto mondo oluw yoregi giwegi.
17. To kata kamano timbe mabeyo mane osebedo kotimo ema nyisou kite kaka chal, nikech okelonu koth moa e polo kendo omiyo chambu chiek e kinde mowinjore. Kamano omiyou chiemo, kendo opong’o chunyu gi mor.”
18. To kata obedo ni Paulo nosewuoyo kodgi kamano, to ne pod gidwaro mana timonigi misango.
19. Bang’e jo-Yahudi moko nobiro koa Antiokia gi Ikonio e piny Pisidia. Ne gisemo ji, modoknigi, kendo ne gigoyo Paulo gi kite, mi giywaye oko e dala ka gigalo ni osetho.
20. To kane jopuonjre obiro mochung’ kolwore, noa malo modok e dala. Kinyne Paulo gi Barnaba nodhi Derbe,
21. mi olando Wach Maber kuno, kendo oloko jopuonjre mang’eny. Bang’e ne gidok Lustra gi Ikonio kod Antiokia.
22. Ne gitego chuny jopuonjre ka gijiwogi mondo gisik gibed gi yie motegno, ka giwachonigi niya, “Nyaka wane masiche mang’eny, eka wadonj e Piny Ruodh Nyasaye.”
23. Ne giketo jodongo ni kanyakla duto mag jo-Kristo, kendo kane giselemo, kendo gitueyo chiemo, ne giketogi e lwet Ruoth mane koro giseyie kuome.
24. Bang’ mano ne giwuotho e piny Pisidia duto ka gilando Wach Maber, mi gichopo Pamfulia.
25. Eka ne gilando Wach e dala mar Herga, bang’e ne gidhi Atalia,
26. kendo kane gia kuno, to ne gikwang’ mi gidok Antiokia e piny Kilikia, kuma ne oseketgie e lwet Nyasaye mondo oritgi gi ng’wonone, giti tich mane koro gisetieko.
27. Kane gichopo Antiokia, ne gichoko jo-Kristo duto kaachiel, mi ginyisogi gik moko duto mane Nyasaye osemiyo gitimo, kendo kaka noseyawo yo ma joma ok jo-Yahudi mondo odok joma oyie kuom Kristo.