English
A A A A A

Efeso 2:1-22
1. Chon ne un joma otho nikech kethou kod richou.
2. E ndalogo, yore richo ema ne uwuothoe, kuluwo timbe mag pinyni. Ne uwinjo wach ruodh teko mar kind polo gi piny, ma en chuny ma koro tiyo kuom joma otamore yie kuom Nyasaye.
3. Chutho waduto ne wachal kodgi, kane watimo gik ma ngima mar dhano gombo, kendo watimo gimoro amora ma ringrewa gi parowa dwaro. Kamano wan bende ne onego Nyasaye kumwa gi mirimbe nikech timbewa, mana kaka obiro kumo jomoko.
4. To Nyasaye noherowa ahinya, omiyo nonyisowa kaka ng’wonone ogundho,
5. nimar kata obedo ni ne wan joma otho kamano nikech richowa, to nomiyo wadoko mangima kaachiel gi Kristo. Ng’wonone ema omiyo oseresou!
6. Adier, nochierowa kaachiel gi Kristo Yesu, kendo nomiyo wabedo kaachiel kode e polo.
7. Notimo kamano mondo onyisgo tienge duto mabiro mwandu mogundho mar ng’wonone mane omiyowa kuom hera maduong’ mane oherowago kuom Kristo Yesu.
8. Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye!
9. Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre.
10. Wan chuech manyien mar Nyasaye. Nochueyowa kuom Kristo Yesu mondo wabed joma timo timbe mabeyo, mane Nyasaye owuon oikonwa mondo watim.
11. Paruru ni ne un joma ok jo-Yahudi kuom anywola. Chutho, jogo mong’ere kaka joma oter nyangu nikech gima otim gi lwedo e ringregi, ne luongou ni joma ok oter nyangu.
12. Bende paruru ni e kindego ne uonge gi Mesia. Ne ok un e kanyakla mar oganda jo-Israel. Kamano ne ok un kuom joma Nyasaye otimogo winjruok, kosingore ni obiro guedhogi, kendo ne udak e pinyni ka uonge gi geno, kendo ka uonge gi Nyasaye.
13. To koro kuom Kristo Yesu, un ma yande un mabor, osekelu machiegni kuom tho mar Kristo.
14. Kristo owuon e kue marwa, nikech oseriwo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi odoko oganda achiel. Kuom chiwo ringre owuon, osemuko ohinga mar sigu mane opogowa,
15. kendo osetieko Chik Musa gi wechene duto. Osetimo mago duto mondo oriw ogendini ariyo obed achiel kuome, mondo kue obedie.
16. Ne otho e msalaba mondo otiek sigu mae kindwa, kendo otimwa ringruok achiel kuom Nyasaye.
17. Ne obiro molando Wach Maber mar kue ni un joma ok jo-Yahudi mane ni mabor gi Nyasaye, kendo ni jo-Yahudi mane ni machiegni kode.
18. Kuom Kristo ema wan waduto, wanie gi thuolo mar dhiyo e nyim Wuoro kuom Roho achiel.
19. Emomiyo koro ok un welo kata jodak to un e oganda achiel gi jo-Nyasaye, kendo un jood Nyasaye.
20. Un bende osegeru ewi mise mane joote kod johul wach moa kuom Nyasaye oketo, ka Kristo owuon ema obedo kidi motegno moriwo kor ot.
21. Kimedo gero ot, to en ema omako ot duto, komiyo obet Hekalu maler kuom Ruoth.
22. Un bende igerou kuome kaachiel kodwa mondo ubed kar dak mar Nyasaye kuom Roho.