English
A A A A A

Efeso 1:1-23
1. An Paulo, jaote mar Yesu Kristo kuom dwaro mar Nyasaye, andikonu un jo-Nyasaye man Efeso, ma un joma oyie kuom Kristo Yesu.
2. Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa gi Ruoth Yesu Kristo, obed kodu.
3. Wagouru erokamano ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nimar oseguedhowa, wan ma wan kuom Kristo, komiyowa mich duto mag Roho moa e polo.
4. Kuom herane, noyierowa kuom Kristo kapok ochue piny, mondo wabed maler kendo maonge mbala e nyime.
5. Nowalowa chon mondo wadok yawuote kuom Yesu Kristo, nikech mano e kaka ne odwaro, kendo omorgo.
6. Ne otimo kamano mondo ji opak ng’wonone man gi duong’ mane otimonwa kuom Wuode mohero.
7. Nyasaye oseweyonwa richowa, kendo osewarowa nikech tho mar Kristo. Mano kaka mich
8. ma Nyasaye oseolo kuomwa kuom ng’wonone ogundho! Kuom riekone gi ng’eyone,
9. oseelonwa dwarone mopondo, tiende ni oseelonwa gik mane ochano chon kuom ng’wonone, mondo otim kuom Kristo ka ndalo ogik kare.
10. Osechano mondo oriw gik moko duto manie polo kod manie piny obed e achiel kuom Kristo.
11. Nyasaye, mochano gik moko duto mondo obed kaka odwaro nyaka a chakruok, noyierowa wan jo-Yahudi mondo wabed joge owuon kuom Kristo.
12. Notimo kamano mondo wan jo-Yahudi mane wakuongonu geno kuom Kristo, un joma ok jo-Yahudi, wami ji opak duong’ne maler.
13. Kamano e kaka un joma ok jo-Yahudi bende ne uwinjo wach mar adiera, ma en Wach Maber mane okelonu warruok, mi uyie kuom Kristo, kendo Nyasaye nomiyou Roho Maler mane osingore ni nomiu, kaka ranyisi ni un joge.
14. Roho e singo ma nyiso ni wananwang’ gik ma Nyasaye osesingore ni nomi joge, kendo omiyo wabedo gi adier ni Nyasaye nowar joge chuth, mondo ji opak duong’ne maler.
15. Mano emomiyo kane awinjo wach yie ma un-go kuom Ruoth Yesu, kod hera muherogo jo-Nyasaye duto,
16. ne achako goyo ni Nyasaye erokamano nikech un, bende pok aweyo timo kamano. Alemonu
17. ka akwayo Wuoro ma wuon duong’ duto, kendo ma Nyasach Ruodhwa Yesu Kristo, mondo omiu Roho makelonu rieko kendo fwenyonu gik moko mondo ung’eye.
18. Akwayo ni chunyu oyawre mondo ung’e gima ugeno moseluongoue kendo ung’e kaka guethne mosesingore ni nomi joge ogundho,
19. bende mondo ung’e teko maduong’ matiyo kuomwa, wan joma oyie kuome. Mano e teko maduong’
20. mane otiyogo kochiero Kristo oa kuom joma otho, mi oketo e bade korachwich e polo.
21. Kristo nigi loch kuno kuom ruodhi mag polo duto, kendo kuom teko duto, gi loch duto, gi duong’ duto, kod nying moro amora minyalo luongi, ok e pinyni kende, to e piny mabiro bende.
22. Nyasaye noketo gik moko duto e teko Kristo, kendo nomiyo Kristo obedo wi kanisa, ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom Kristo.
23. Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo en ringre Kristo, kendo ka ringruok oriwore gi wich, to Jal mamiyo gik moko duto chopo kare, bende chopo kare en owuon!