English
A A A A A

Galatia 5:1-26
1. Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chung’uru motegno, mondo kik uyie chak rwak ng’utu e jok mar bedo misumba kendo.
2. An Paulo awachonu ni, ka oteru nyangu, to Kristo ok nokonyu kata matin.
3. Achako awacho kendo ni, ng’ato ka ng’ato moter nyangu nigi gowi mar mako Chik Musa duto te.
4. Ka udwaro mondo ubed e winjruok gi Nyasaye kuom mako Chik, to usepogoru gi Kristo, kendo usea kuom ng’wono mar Nyasaye.
5. Wan to Roho ema miyo wageno ni ibiro miyo wabedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie,
6. nimar ka wan kuom Kristo Yesu, to bedo moter nyangu, kata bedo ma ok oter nyangu, ok kony gimoro, to gimoro achiel kende madwarore en mana yie matiyo kuom hera.
7. Ne onwang’o uchako maber. Ng’ano mane otamou mondo kik uwinj adiera? Ere kaka ne osemou?
8. Sem ma kamano ne ok oa kuom Nyasaye ma luongou!
9. Paruru ngero mawacho ni, thowi matin kuodo mogo duto modwal.
10. An gi geno kuomu kuom Ruoth ni ok nurwak paro moro mayore, to ng’ato ang’ata machando parou noyud kum kuom Nyasaye, bed ni en ng’ama nade!
11. Owetena, ka en adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to ere gima omiyo pod isanda? Ka da bed ni en adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to kara puonj ma apuonjogo wach msalap Yesu da ok ochwanyo ji!
12. To joma chando parou onego odhi mondo orore!
13. To un owetena, noluongu mondo ubed thuolo, to kik uwe mondo thuolo ma un-gono mi utim gimoro amora mudwaro, to ng’ato ka ng’ato kuomu mondo okony wadgi kuom hera,
14. nikech chik duto ichopo e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”
15. To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to nyaka utang’, nono to utiekoru pep!
16. To gima awachonu e ma: Wuothuru kuom Roho, eka ok unutim gik ma ngima mar dhano gombo,
17. nikech gombo mar ngima dhano kedo gi dwaro mar Roho, kendo dwaro mar Roho kedo gi gombo mar ngima dhano. Gik moko ariyogo monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo.
18. To ka Roho otelonu, to ok un e bwo Chik.
19. Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo,
20. lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ichlit, miero, pogruok e kanyakla,
21. gombo, mer, dwanyruok, kod gik moko machal kamago. To asiemou, kaka nasiemou chon ni, joma timo gik ma kamago ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.
22. To gik ma Roho nyago gin: hera, mor, kue, horuok, ng’wono, ber, bedo jaadiera,
23. muolo, kod ritruok. Onge chik makwedo gik ma kamago.
24. Joma oyie kuom Kristo Yesu oseguro gombo mag ngima mar dhano kod herane marach e msalaba.
25. Ka wabedo mangima kuom Roho, to ber mondo wawuothuru bende kuom Roho.
26. Waweuru wuorruok, kendo kik wakwinyre, bende kik ng’ato tim nyiego gi wadgi.