A A A A A

Tich Joote 10:1-23
1. Ne nitie ng’at moro Kaisaria ma nyinge Kornelio. Ne en jatend oganda lweny miluongo ni, ‘Oganda Italia’,
2. kendo ne en ng’at modimbore, kendo moluoro Nyasaye gi joode duto. Notimo timbe ng’wono mang’eny kokonyogo jo-Yahudi modhier, kendo ne olamo Nyasaye pile.
3. Chieng’ moro kar sa ochiko mar odhiambo, nopo ka malaika mar Nyasaye obirone malong’o e fweny, mi olwonge ni, “Kornelio!”
4. Ne orango malaika mi openje koluor ni, “En ang’o, Ruoth?” Malaika nodwoke ni, “Lemoni gi timbeni mag ng’wono osechopo malo e nyim Nyasaye, kendo Nyasaye osepari.
5. To koro or wach Jopa, iluong ng’at moro ma nyinge Simon, ma bende iluongo ni Petro.
6. En wendo janyong’ piende moro ma nyinge bende Simon, ma ode nie dhonam.”
7. Kane malaika mane wuoyo kode osea, noluongo jotich ode ariyo gi askari moro modimbore, mane achiel kuom joma rite.
8. Eka nonyisogi weche duto, mi oorogi Jopa.
9. Kinyne kane jootego nie yo chiegni chopo Jopa, Petro noidho e tat ot kar sa auchiel mondo olem.
10. Nodenyo, kendo ne odwaro chiemo, to kane pod iloso chiemo, ayula wang’ notere,
11. mi oneno ka polo oyawore, kendo ka gimoro machal gi nanga maduong’ iloro piny gi kondene ang’wen.
12. To ei gino ne nitie kit gik moko mangima, kaka jamni gi le kod gik mamol gi winy.
13. Dwol moro nowacho niya, “Petro, a malo mondo ineg gimoro kuom gigo, icham!”
14. To Petro nokwer ni, “Ngang’, Ruoth! Nyaka nene pok achamo gima ok ler kata makuero.”
15. Eka dwol nochako owuoyo kode mar ariyo ni, “Gimoro amora ma Nyasaye owacho ni ler, in kik iwach ni ok ler.”
16. Mano notimore didek, eka nodwok gino malo e polo mana gie sano.
17. Kane Petro pod hum nono, kaparo tiend fweny mane oseneno, joote mane Kornelio ooro nochopo e dhorangach, bang’ penjo kuma Petro odakie.
18. Ne giluongo ka gipenjo ni, “Bende wendo moro ni ka ma nyinge Simon Petro?”
19. To paro Petro ne pod oyudo ni kuom fweny mane oseneno cha, to Roho ne onyise ni, “Ji adek moko dwari.
20. Omiyo lor piny idhi kodgi, mak iriwo gi kiawa, nikech an ema aseorogi.”
21. Kuom mano, Petro nolor piny, mi owacho ni jogo ni, “An e ng’at mudwaro. Ere wach ma un go?”
22. Ne gidwoke ni, “Jaduong’ lweny moro ma nyinge Kornelio ema oorowa. En ng’at makare, moluoro Nyasaye, kendo ma jo-Yahudi duto ogeno. To nonyise mondo oluongi idhi e ode, owinj ane wachni.”
23. Omiyo Petro norwakogi e ot, mi ginindo kanyo otienono. Kinyne noa malo modhi kodgi, kendo owete moko moa Jopa bende ne odhi kode.