A A A A A

Tich Joote 8:26-40
26. Malaika mar Ruoth nowuoyo gi Filipo, mowachone ni, “A malo, mondo idhi yo milambo e yo moa Jerusalem kadhi Gaza.” (Yorno ng’ado e thim.)
27. Kuom mano, Filipo noa malo, modhi kuno. To noyudo jatend Ethiopia moro mabwoch wuotho e yorno. Ne en ng’at man gi duong’ ahinya, mane rito mwandu mag Kandake, ruoth madhako mar Ethiopia.
28. Ne oyudo oa Jerusalem, kuma ne osedhi lamoe Nyasaye, kendo koro ne odok thurgi, koidho gache, kendo osomo kitap janabi Isaya.
29. Roho Maler nowachone Filipo niya, “Dhiyo iwuoth e bath garino.”
30. Omiyo Filipo noringo odhi, mi owinjo ka ng’atno somo kitap janabi Isaya. Nopenje niya, “Bende iwinjo tiend gima isomono?”
31. To ng’atno nodwoke ni, “Ere kaka dawinj tiende, ka ng’ato ok onyisa?” Eka nokwayo Filipo mondo oidh kode e gari.
32. To kama ne oyudo osomo e Muma ne wacho kama: “Ne ok owacho gimoro, to noling’ thi, mana ka rombo mitero kar yeng’o, kata ka rombo manie nyim joma ng’ado yiere.
33. Ne otimne marach, kendo ne oketh buche Onge kothe ma ji noparego nikech ogol ngimane oko e piny.”
34. Eka jatelono nowacho ne Filipo ni, “Nyisa ane; janabi wuoyo kuome owuon, koso owuoyo kuom ng’at machielo?”
35. Eka Filipo nochako mana kama ne osesomo e Mumano, mi opuonje Wach Maber mar Yesu.
36. To kane oyudo gidhi nyime gi wuoth, ne gichopo kamoro manitie pi, mi ng’atno nowacho niya, “Ne! Pi e e! Ang’o ma koro dimona yudo batiso?” [
37. Filipo nodwoke ni, “Inyalo yudo batiso, kiyie gi chunyi duto.” Nodwoke ni, “Ee ayie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye.”]
38. Bang’ mano, jatelono nogolo chik mondo gari ochung’. Eka giduto ji ariyo, Filipo kod jatelono, ne jodonjo e pi, mi filipo obatise.
39. To kane giwuok e pi, Roho mar Nyasaye nokawo Filipo oago, mi jatelono ne ok ochako onene kendo, to nodhi nyime gi wuodhe, komor ahinya.
40. To Filipo nothinyore mana Ashdod, mi owuotho e mier duto, kolando Wach Maber nyaka nochopo Kaisaria.