English
A A A A A

Filipi 2:1-30
1. Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata bedo e achiel kuom Roho, kata ng’wono kod miwafu,
2. to kara beduru gi paro achiel, gi chuny achiel mondo umi chunya opong’ gi mor.
3. Kik ubed gi piem kata sunga, to beduru mobolore, ka ukwanoru ka joma tindoe moloyo jomoko,
4. kendo kik upar mana gima konyou uwegi, to nyaka upar gima konyo jomoko bende.
5. Paro mae chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo:
6. Kite ne kit Nyasaye nyaka a chakruok, to ne ok otuere ni nyaka osik marom gi Nyasaye,
7. to notimore gima nono. Nokawo kit misumba, mi odoko dhano mana ka wan, kendo konenore ka dhano kamano,
8. to nobolore, kendo nowinjo wach nyaka tho, mana tho mar msalaba!
9. Mano emomiyo Nyasaye ne omiye duong’ ahinya e polo, kendo omiye nying’ moloyo nying’ duto.
10. Kamano gik moko duto manie polo gi manie piny kod manie bwo piny mondo ogo chonggi piny, omi nying Yesu duong’,
11. kendo ji duto mondo ohul ni Yesu Kristo e Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro bende oyud duong’.
12. Kuom mano, osiepena, kaka ne uwinjo wachna kane an kodu, koro ka an mabor kodu, to ber mondo uwinj wachna moloyo. Tiuru gi luoro kod kibaji, mondo umi warruok ochop kare,
13. nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu, komiyou dwaro kendo timo gima long’one.
14. Gimoro amora mutimo to timuru ka ok ung’ur, kata ka ok ugoyoe mbaka.
15. Nyaka ubed nyithind Nyasaye maler kendo maonge wach, kubedo maonge ketho e kind tieng’ mobam kendo ma jarichoni, mondo urieny e kindgi ka sulue marieny e polo,
16. kunyisogi wach ngima. Ka utimo kamano, to unumi abed mamor chieng’ ma Kristo obiroe, nikech mano nonyis ni ng’uech ma aringoni, kod tich ma atiyo, ok ne akethoe tekra kayiem nono.
17. Yie maru en misango muchiwo ni Nyasaye, omiyo kata ka obedo ni remba iolo kimedo e misangono, to berna, kendo adwaro mondo uduto ung’e kaka amor.
18. Kamano e kaka un bende onego ubed mamor, mondo wabed mamor kaachiel.
19. Ageno ni ka Ruoth Yesu oyie, to abiro oro Timotheo iru mapiyo, eka chunya noduogi ka awinjo wach ma kuomu.
20. En bende ema chunye chalo gi mara, kendo en ema oparou adier,
21. nikech ji duto dwaro mana mekgi giwegi, to ok dew wach Yesu Kristo.
22. To uduto ung’eyo ber mar Timotheo, kendo kaka osekonya e tich mar lando Injili, mana ka wuowi makonyo wuon.
23. Mano emomiyo en ema ageno ore iru piyo, ka aseng’eyo kaka wachna obet.
24. To pod ageno ni ka Ruoth oyie, to an awuon bende abiro biro iru piyo.
25. Aseneno ni ber mondo aornu owadwa Epafrodito bende, ma jatich wadwa ma wasekedogo kaachiel. Osebedo jaoteu mane uoro mondo okonya e gik ma adwaro,
26. to en gi siso mar nenou uduto, kendo chunye chandore nikech nuwinjo ni otuo.
27. Adier, notuo, mi both otho, to Nyasaye nokeche, to ok en kende ema ne okeche to an bende nokecha, mondo kik abed gi kuyo nyadiriyo.
28. Emomiyo adwaro ore ahinya iru, mondo ubed mamor kunene, kendo mondo kuyo ma an-go orum.
29. Kuom mano, rwakeuru gi mor maduong’ kaka owadu kuom Ruoth. Miuru joma chal kode kamano duong’,
30. nimar nochiwo ngimane mi both otho nikech tich Kristo, mondo okonya gi kony mane un uwegi ok unyal konyago, nikech un mabor koda.